Інституціональна природа корпорації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглядаються вихідні характеристики у сучасному визначенні інституціонального змісту корпорації; її трактування з позицій загального та цивільного права; протиріччя корпоративної вертикалі в контексті відособлення інститутів власності, влади і управління.
The article examines the source characteristics of the modern definition of the institutional content of the corporation; its interpretation from the standpoint of common law and civil law; the contradictions of the corporate vertical in the context of the separation of the institutions of property, of power and management.
Description
Keywords
корпорація, корпоративна вертикаль, власність, влада, управління, організація, гола власність, акціонерне товариство, corporation, corporate vertical, property, power, management, organization, naked property, joint-stock company
Citation
Якубенко В. Д. Інституціональна природа корпорації / В. Д. Якубенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Методологічні проблеми сучасної політичної економії. – С. 360–366.