Методологічні проблеми сучасної політичної економії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 60
 • Item
  Методологічний потенціал теорії господарства С. М. Булгакова в контексті формування нової парадигми політичної економії
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Кондрат, Олександр Борисович
  Стаття присвячена дослідженню критики С. М. Булгаковим ортодоксальної політичної економії, розкриттю сутності нових методологічних підходів ученого до аналізу господарства та значенню цих підходів для формування нової парадигми політичної економії.
 • Item
  Еволюція проблеми раціональності в сучасній економічній теорії
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-07) Лопух, Ксенія Володимирівна; Lopukh, Ksenia
  У статті розглянуто еволюцію проблеми раціональності як основи економічної поведінки людини в контексті розвитку поглядів представників різних напрямів сучасної економічної думки. Проаналізовано основні причини формування обмеженої раціональності економічних суб’єктів на етапі становлення інформаційної економіки.
 • Item
  Проблематика земельної ренти в сучасних концепціях рентних відносин
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Кирилюк, Євген Миколайович
  Обґрунтовано основні положення сучасних концепцій рентних відносин та з’ясовано місце земельної ренти в їх проблематиці. Визначено природу земельної ренти, передумови її виникнення і розподілу, роль у процесі суспільного відтворення.
 • Item
  Особенности неформальной занятости в России
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Федорова, Е. П.
  У роботі розглядаються підходи до аналізу неформальної зайнятості. На основі даних Російського моніторингу економіки і здоров’я (РМЕЗ) за 2002—2008 рр. аналізуються фактори, які впливають на неформальну зайнятість.
 • Item
  Неоінституціональні засади дослідження глобалізаційного поля української трудової міграції
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Вербовий, М. В.
  У статті висвітлено результати дослідження сучасної української трудової міграції у семи державах Європейського Союзу, проведеного Міжнародним Благодійним Фондом «Карітас України»у співпраці з сектором етносоціальних досліджень Інституту народознавства НАН України. Автор розглядає українську заробітчанську імміграцію у цих країнах як єдиний соціально-економічний процес, що існує у контексті міграційних потоків глобалізованого суспільства, акцентує на проблемі зміни ідентичностей мігрантів у динаміці цього процесу, визначає моделі інтеграції українців у суспільства перебування, намагається відповісти на питання про перспективи їх повернення на батьківщину.
 • Item
  Національний господарський рух на західноукраїнських землях у 1848—1944 роках у контексті інституціоналізму
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Вербова, О. С.
  У статті висвітлено основні інституціональні засади національного господарського руху в умовах Австро-Угорської монархії, міжвоєнної Польщі та радянського й нацистського тоталітарного режимів упродовж 1848—1944 років, розкрито дослідницькі можливості інституціоналізму для пізнання цього феномена.
 • Item
  Государственно-частное партнерство как форма взаимодействия двух институтов
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Медведева, Г. Б.; Захарченко, Л. А.
  Система партнерськиз відносин між державою та бізнесом є єфективним елементом сучасної мішаної економіки. Розвиток інституту ГЧП призводить до істотної зміни державних функцій, меж втручання держави в економіку, до трансформації відносин власності.
 • Item
  Вплив інфляції на економічне зростання в короткостроковому періоді
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-07-20) Комар, Т. В.
  У статті проаналізовано основні тенденції економічного зростання за 2008—2010 роки та визначені фактори, що сповільнювали цей процес. Проведено дослідження характеру, тісноти та напрямку взаємозалежності інфляції та економічного зростання в умовах економіки України в короткостроковому періоді.
 • Item
  Роль прогнозування основних показників грошово-кредитної сфери в процесі забезпечення економічної безпеки в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Загарій, В. П.
  У статті проаналізовано основні фактори процесу прогнозування основних показників грошово-кредитної сфери. Досліджено умови для побудови ефективної економетричної моделі прогнозування грошово-кредитної сфери. Сформовано загальну схему грошово-кредитного управління.
 • Item
  Індикатори сталого розвитку: особливості виміру та проблеми їх вибору у процесі переходу економічної ситеми до моделі сталого розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Орешняк, В. Л.
  У статті розглядається проблема виміру моделі сталого розвитку. Здійснено аналіз найвідоміших систем та методик оцінки сталого розвитку. На основі проведеного дослідження, обґрунтовано потребу у формуванні нових методів вимірювання сталого розвитку та запропоновано нові індикатори, які автоматично віддзеркалюватимуть багатогранний процес переходу економічної системи до моделі сталого розвитку.
 • Item
  Методологічні особливості дослідження фінансового ринку в сучасній економіці України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Смагін, Володимир Леонтійович; Smagin, Volodymyr; Дем’янчук, Олена Олександрівна
  У статті обґрунтовано необхідність використання сучасного методологічного напрямку дослідження фінансового ринку — інституціональної теорії в процесі системної трансформації економіки України.
 • Item
  Теоретико-методологічні основи дослідження фінансової глобалізації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Нечипорук, Л. В.
  Визначено передумови, ознаки та ризики фінансової глобалізації.
 • Item
  Природа современного финансового капитала и метод его исследования
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Вязмикина, И. А.
  У статті автор звертає увагу на відсутність фундаментальних досліджень природи сучасного фінансового капіталу, відзначає недостатність уваги вітчизняної політичної економії до методу вивчення даної категорії. Обґрунтоване застосування діалектичного методу, за допомогою якого визначені межі фінансового капіталу, етапи його розвитку, та притаманні йому протиріччя.
 • Item
  Логическое и историческое в теории современных денег
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Бондарь, Д. О.
  Стаття присвячена аналізу деяких аспектів співвідношення логічного та історичного у дослідженні сучасних грошей у межах методу марксистської політичної економії. Розглянуто засади логічної та історичної критики теорії грошей К. Маркса. Приділено увагу проблемам логіки побудови спеціальної теорії грошей та значенню вольового впливу в еволюції грошей.
 • Item
  New institional approach to collaborative networks
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Kulaga, A.; Кулага, А. Ю.
  Advancement in communication technology leads to expansion of different types of virtual organizations (VO), virtual enterprises (VE), virtual breeding environments (VBE) etc. commonly referred to as»collaborative networks» (CNs). A large number of research projects have been carried out worldwide in this area the last decades. Nevertheless, one of the main weaknesses in the area is the lack of appropriate theories, consistent paradigms definition, and adoption of formal modeling tools. The main objective of this article is establishing of theoretical foundation for collaborative networks based mostly on new institutional approach.
 • Item
  Методологія оптимізації інтеррегіонального співробітництва України з ЄС у контексті економічної безпеки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-07-19) Бабець, І. Г.
  У статті обґрунтовано методологічні засади оптимізації інтеррегіонального співробітництва України з ЄС. Запропоновано оптимізаційну модель реалізації інтересів регіону за параметрами зовнішньоекономічної безпеки та інституціонального забезпечення.
 • Item
  Economic integration processes within the frame of the European Union: theoretical-conceptual basis and historical approach
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-07-17) Bayramov, Shahin Vagif
  This article is devoted to analysis of the economic integration processes from theoretical-conceptual and historical points-of-view of economic integration processes within the frame of the European Union (EU). Main concepts on economic integration were briefly analyzed and their approach to the integration processes in the European scale presented. Besides, some light was shed on the historic development path of the EU and it was characterized as a perfect economic integration block. The position held by the EU, integrating 27 countries of the Europe in the world economy, was presented with the comparison of proper macroeconomic world indices.
 • Item
  Теоретичне осмислення проблеми національного розвитку та економічної безпеки в умовах глобалізації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-08-26) Бойко, А. В.
  Стаття присвячена дослідженню впливу глобалізації на економічний розвиток та економічну безпеку держав. Узагальнено підходи до тлумачення окремих економічних понять та категорій. Доповнено ознаки та характеристики національної економічної моделі.
 • Item
  Современные подходы к классификации институтов
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-08-19) Биконя, С. Ф.
  Досліджуються підходи до класифікації інститутів в основу, яких покладені різноманітні концепції систематизації інститутів.
 • Item
  Методологічні аспекти дослідження національного багатства в сучасній політичній економії
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Фукс, Анатолій Ервінович
  У статті проаналізовано різні методологічні підходи до визначення сутності і складових елементів національного багатства, обґрунтована необхідність його подальшого дослідження з метою отримання достовірних параметрів оцінки.