Структурний портрет нелінійної економічної динаміки на підґрунті адаптивної математичної моделі

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проголошується адаптивна стратегія якісного моделювання економіки, спільно вивчаючи фазові простори змінних та параметрів математичної моделі (ММ). На прикладі однієї із ключових ММ нелінійної економічної динаміки, окремими випадками котрої є ціла низка відомих у синергетичній економіці моделей, побудовано структурний портрет - каркас взаємодіючих між собою десяти областей фазового простору параметрів ММ, у кожній з яких траєкторії фазових змінних мають свою власну поведінку. Аналітично підтверджується надскладний характер траєкторій можливого розвитку економічної системи.
The article proclaims the adaptive strategy of qualitative modeling of the economy, together studying the phase space variables and parameters of the mathematical model (MM). In the paper on the example of one of the key MM nonlinear economic dynamics, special cases of which are a number known in the synergistic economy models of structural portrait - frame, interacting with each other ten regions of the phase space of the parameters of the MM, in each of which the trajectories of phase variables have their own behaviour. The highly complex nature of possible trajectories of development of economic system is analytically confirmed in the publication.
Description
Keywords
фазовий простір, математична модель, параметричний портрет, структурний, динамічна траєкторія, phase space, mathematical model, parametric portrait, structural, dynamic trajectory
Citation
Коляда Ю. В. Структурний портрет нелінійної економічної динаміки на підґрунті адаптивної математичної моделі / Ю. В. Коляда // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 83. – С. 151–162.