Управління соціальною відповідальністю організації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обґрунтовано теоретичні аспекти використання системного, ситуаційного та процесного підходів до управління соціальною відповідальністю організації; дано визначення управління соціальною відповідальністю організації; наведено розроблену автором комплексну модель управління соціальною відповідальністю організації з урахуванням певних принципів її формування.
The article substantiated theoretical aspects of the system, situational and process approaches to the management of the social responsibility of the organization; the work provides a definition of social responsibility of organization management; the author presents a comprehensive model of management of social responsibility of the organization based on certain principles of its formation.
В статье обоснованы теоретические аспекты использования системного, ситуационного и процессного подходов к управлению социальной ответственностью организации; дано определение управления социальной ответственностью организации; приведена разработанная автором комплексная модель управления социальной ответственностью организации с учетом определенных принципов ее формирования.
Description
Keywords
соціальна відповідальність, системний підхід, ситуаційний підхід, процесний підхід, комплексна модель управління соціальною відповідальністю організації, social responsibility, system profile, situational approach, process approach, integrated management model of social responsibility, социальная ответственность, системный подход, ситуационный подход, процессный подход, комплексная модель управления социальной ответственностью
Citation
Даниленко О. А. Управління соціальною відповідальністю організації / О. А. Даниленко // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 51-56.