Методологічне обґрунтування інноваційної трудової діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти викорис тання інноваційної трудової діяльності. Здійснено уточнення поняття інноваційної праці, визначено її природу і походження. На прикладі 401 суб’єктів господарської діяльності виявлено недоліки і позитивні сторони креативності особистостей.
Рассмотрены теоретико-методологические аспекты использования инновационной трудовой деятельности. Осуществлено уточнение понятия инновационного труда, определена его природа и происхождение. На примере субъектов хозяйственной деятельности обнаружены недостатки и позитивные стороны креативности личностей.
The theoretical and methodological aspects of innovation activities were examined in the article. Specification of the concept of the innovation labor, its nature and origin were determined. On the example of business entities shortcomings and the positive aspects of creative personalities were identified .
Description
Keywords
інноваційна праця, інноватори, раціоналізатори, стимулювання, innovative work, innovators, rationalizers, stimulation, инновационный труд, инноваторы, рационализаторы, креативность, мотивы, стимулирования, заинтересованность
Citation
Червінська Л. П. Методологічне обґрунтування інноваційної трудової діяльності / Л. П. Червінська // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 392–400.