Багатокритеріальні оптимізаційні моделі формування інвестиційного портфеля комерційного банку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена проблемі формування портфеля цінних паперів комерційного банку. Запропоновані авторами багатокритеріальні оптимізаційні моделі формування інвестиційного портфеля враховують особливості діяльності комерційного банку та вимоги чинного законодавства.
The article is devoted to building a portfolio of securities of a commercial bank. The authors propose the formation of multi-criteria optimization model investment portfolio, which takes into account features of the commercial bank and the requirements of applicable law.
Статья посвящена проблеме формирования портфеля ценных бумаг коммерческого банка. Предложенные авторами многокритериальные оптимизационные модели формирования инвестиционного портфеля учитывают особенности деятельности коммерческого банка и требования действующего законодательства.
Description
Keywords
дохідність цінних паперів, ліквідність цінних паперів, ризик цінних паперів, регулятивний капітал, резерв під операції з цінними паперами, багатокритеріальна оптимізаційна модель, yield securities, liquidity of securities, securities risk, regulatory capital, allowance for securities transactions, multi-criteria optimization model, доходность ценных бумаг, ликвидность ценных бумаг, риск ценных бумаг, регулятивный капитал, резерв под операции с ценными бумагами, многокритериальная оптимизационная модель
Citation
Великоіваненко Г. І. Багатокритеріальні оптимізаційні моделі формування інвестиційного портфеля комерційного банку / Г. І. Великоіваненко, А. В. Товкач // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 486–494.