Проблеми розвитку професійного навчання персоналу на виробництві на сучасному етапі становлення України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглядається сучасна ситуація у сфері професійного навчання кадрів на виробництві в Україні, проаналізовано проблеми, які гальмують розвиток професійного навчання персоналу на виробництві, запропоновано рекомендації щодо напрямів підвищення ефективності професійного навчання персоналу на виробництві в сучасних умовах розвитку економіки України.
A current situation in the field of the vocational training of personnel in the working place in Ukraine is examined in the article. The problems that adversely affect the development of professional training of personnel in the working place are analyzed in the paper. The recommendations on the increase of efficiency of the vocational training of personnel in the working place in the current economy development terms of Ukraine are proposed.
Рассматривается текущая ситуация в сфере профессионального обучения кадров на производстве в Украине, проанализированы проблемы, которые негативно влияют на развитие профессионального обучения кадров на производстве, предложены рекомендации по повышению эффективности профессионального обучения персонала на производстве в современных условиях развития экономики Украины.
Description
Keywords
персонал, управління та розвиток персоналу, професійне навчання кадрів на виробництві, професійний розвиток, рersonnel, personnel management and development, vocational training of personnel in the workplace, professional development, персонал, управление и развитие персонала, профессиональное обучение персонала на производстве, профессиональное развитие
Citation
Гемма М. Д. Проблеми розвитку професійного навчання персоналу на виробництві на сучасному етапі становлення України / Гемма М. Д. // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 2. – С. 176-181.