Дослідження стану та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-06-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті здійснено аналіз сучасного стану роздрібної торгівлі в Україні. Досліджено політичні, економічні, технічні та соціальні фактори розвитку галузі. Визначено ключові тенденції формування роздрібної торгівлі.
The article analyzes the current state of retail trade in Ukraine. The political, economic, technical and social factors of retailment have been determined. The key trends of development have been identified in the work.
В статье осуществлен анализ современного состояния розничной торговли в Украине. Исследованы политические, экономические, технические и социальные факторы развития отрасли. Определены ключевые тенденции формирования розничной торговли.
Description
Keywords
роздрібна торгівля, маркетинг послуг, дослідження ринку, retail trade, marketing services, market research, розничная торговля, маркетинг услуг, исследование рынка
Citation
Дима О. О. Дослідження стану та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі в Україні / О. O. Дима // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 29. – С. 169-183.