Кафедра комерційної діяльності і логістики

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 158
 • Item
  Інклюзивність ланцюгів створення вартості як інноваційний механізм забезпечення їх економічної безпеки
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiuk, Oleksii; Олексюк, Алексей Иванович
  Становлення і розвиток економічних систем окремих регіонів і країн спирається на формування транспортно-логістичних механізмів, які забезпечують не лише рух товарно-матеріальних потоків, а й поширення кращих практик ведення діяльності. Глобалізація та суспільний поділ праці сприяють розвитку ланцюгів створення вартості товарів, які простягаються не тільки за межі країни, а й охоплюють різні регіони світу. Масштаб і складність бізнес-операцій у ланцюгах створення вартості, необхідні початкові інвестиції, погодження економічних процесів з політичними та багато інших чинників,визначають домінування великих компаній у глобальних ланцюгах створення вартості. У той же час їх доступність і включеність малих і середніх підприємств до ланцюгівстворення вартості має багато переваг: справедливий перерозподіл економічних вигід на користь місцевих громад і стабілізація регіональних ринків праці, формування гнучких транспортно-логістичних технологій, поширення світових стандартів ведення бізнесу, зниження ризиків через підвищення диверсифікованості товарно-матеріальних потоків та ін. Забезпечення стійкості ланцюгів створення вартості як елементу їх економічної безпеки передбачає уникнення неринкової дискримінації транспортно-логістичних операторів. Використання лише економічних критеріїв в оцінюванні рівня інклюзивності ланцюгів створення вартості для малих і середніх підприємств не дозволяє побудувати консистетний підхід до управління стійкістю і відповідальністю їх операторів чи учасників. The creation and development of economic systems on the regional or national levels are based on transport and logistics mechanisms ensuring both dynamic of commodity and material flows, and dissemination of the best business practices. Globalization and specialization of economic processes facilitate the development of global value chains that extend not only beyond the borders of a certain country but also can cover different regions around the globe. The scale and complexity of business operations in value chains, the required initial investment, the necessity of economic synchronization with political processes and many other factors lead to the dominance of large companies in globalvalue chains. At the same time, the value chains’accessibility and inclusion for small and medium enterprises provide many advantages, among them are the following: a fairer redistribution of economic benefits for local communities and stabilization of regional labour markets, development of flexible transport and logistics technologies, dissemination of global business standards, risk reduction due to increasing diversification of product and material flows and others. The sustainable value chains, as anelement of their economic security, can be created by avoiding non-market discrimination of transport and logistics operators. The inclusiveness of value chains for small and medium companies should be assessed by fair broader criteria but not only economic ones. This balanced estimations will help to build a consistent approach to managing the sustainability and responsibility by operators or participants in value chains.
 • Item
  Горизонти використання АІ-технологій для надання транспортно-логістичних послуг
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11-17) Рєпін, Микита Сергійович; Олексюк, Олексій Іванович
 • Item
  Інновації у вищій освіті в умовах воєнного стану
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11-03) Дуріхіна, Олена Володимирівна; Durikhina, Olena; Дурихина, Елена Владимировна
  Процеси, які відбуваються в системі вищої освіти в умовах воєнного стану, необхідно розглядати це явище цілісно, як невід'ємну частину освітнього простору. The processes that take place in the system of higher education in the conditions of martial law, it is necessary to consider this phenomenon holistically, as an integral part of the educational space.
 • Item
  Розвиток підприємств харчової промисловості в умовах воєнного стану
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11-03) Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiuk, Oleksii; Олексюк, Алексей Иванович; Кубашевський, Олександр; Kubashevskyi, Oleksandr
  В даній статті досліджуються актуальні проблеми, серйозні виклики, що виникають у харчовій промисловості України в умовах воєнного стану такі як криза продовольства, обмеження експорту та проблема зберігання врожаю, які ставлять підприємства галузі в складні умови. Стаття висвітлює необхідність реінжинірингу бізнес-процесів для адаптації до нових умов, а також наголошує на важливості урядових заходів та міжнародних стандартів безпеки для підтримки підприємств та збільшення їхньої конкурентоспроможності. Стаття вказує на необхідність впровадження фінансових стимулів та державної підтримки науково-дослідних проектів для покращення виробництва, зберігання та транспортування продукції в умовах воєнного конфлікту, а також до гнучкості та стійкості підприємств у харчовій промисловості та використання бізнес-стратегій для успішного виживання та розвитку. This article examines current problems, serious challenges that arise in the food industry of Ukraine under martial law conditions, such as the food crisis, export restrictions and the problem of crop storage, which put the enterprises of the industry in difficult conditions. The article highlights the need to reengineer business processes to adapt to new conditions, and also emphasizes the importance of government measures and international safety standards to support enterprises and increase their competitiveness. The article points to the need to implement financial incentives and state support for research projects to improve the production, storage and transportation of products in the conditions of a military conflict, as well as the flexibility and stability of enterprises in the food industry and the use of business strategies for successful survival and development.
 • Item
  Управління та організація роботи складу інтернет-магазину в умовах військового стану
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11-03) Дима, Олександр Олексійович; Dyma, Oleksandr; Дыма, Александр Алексеевич; Шашин, Олександр
  Дослідження розглядає управління складом інтернет-магазину під час воєнного стану. Для успішного функціонування в таких умовах необхідно знаходити нових постачальників, збільшувати запаси та готувати персонал до надзвичайних ситуацій. Дослідження надає рекомендації для забезпечення стабільної роботи інтернет-магазину в умовах воєнного стану. The study examines the warehouse management of an online store during martial law. To operate successfully in such conditions, it is necessary to find new suppliers, increase stocks, and prepare staff for emergencies. The study provides recommendations for ensuring the stable operation of an online store under martial law.
 • Item
  Щоденник, який не написав Ден Аріелі: спогади про раціональність
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11-03) Тащенко, Анна Юріївна; Tashchenko, Anna; Тащенко, Анна Юрьевна
  Проаналізовано окремі аспекти глобальної кризи інтенсивного взаємовпливу процесів у різних сферах суспільства як кризи раціональності. Розглядається низка прикладів залежності людини від штучного середовища та низка інтерпретацій раціональності у наукових джерелах різних жанрів. Порівнюються наукові висновки та рекомендації щодо адаптування різних видів раціональності. The study examines specific aspects of the global crisis of intensive interaction between processes in various spheres of society as a crisis of rationality. It explores a series of examples of human dependence on the artificial environment, and various interpretations of rationality in scientific sources of different genres. The research compares scientific findings and recommendations regarding the adaptation of different types of rationality.
 • Item
  Сучасні підходи до управління логістичними витратами підприємства
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11-03) Савицький, Едуард Едуардович; Savytskyi, Eduard; Савицкий, Эдуард Эдуардович; Преведіон, Юрій
  На основі аналізу сучасних підходів до управління логістичними витратами підприємства, обґрунтовано перспективи управління та покращення якості систем управління логістичними витратами на прикладі українського корпоративного ринку. Наведено характеристику ключових інструментів управління логістичними витратами та проаналізовано досвід вітчизняного підприємства. On the basis of the analysis of modern approaches to the management of logistics costs of the enterprise, the prospects of management and improvement of the quality of logistics cost management systems are substantiated on the example of the Ukrainian corporate market. The characteristics of the key tools of logistics cost management are given and the experience of the domestic enterprise is analyzed.
 • Item
  Формування системи управління безпекою руху як фактор мінімізації витрат логістичних підприємств
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11-03) Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Viacheslav; Кужель, Вячеслав Николаевич; Гребенюк, Віталій
  Діяльність логістичних підприємств, у складі яких є власний комерційний автотранспорт, пов’язана зі значними витратами ресурсів. Витрати та втрати ресурсів можуть бути значними через настання дорожньо-транспортних пригод. Побудова ефективної системи управління безпекою руху (СУБДР) на основі використання міжнародних стандартів та використанням належних заходів для кожного елемента системи дозволить мінімізувати витрати та втрати ресурсів логістичних підприємств. The activity of logistics enterprises, which include their own commercial vehicles, is associated with significant resource costs. Costs and losses of resources can be significant due to the occurrence of traffic accidents. The construction of an effective traffic safety management system (TSMS) based on the use of international standards and the use of appropriate measures for each element of the system will minimize costs and resource losses of logistics enterprises.
 • Item
  Особливості контролю та аналізу логістичної діяльності підприємства
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11-03) Савицький, Едуард Едуардович; Savytskyi, Eduard; Савицкий, Эдуард Эдуардович; Вождаєнко, Ростислав
  На основі аналізу сучасних підходів до особливостей контролю та аналізу логістичної діяльності, обґрунтовано ключові інструменти та методи аналізу логістичної діяльності та здійснення функції контролю. В дослідженні приділяється увага застосування цифрових технологій контролю та аналізу логістичної діяльності на українському ринку. On the basis of the analysis of modern approaches to the peculiarities of control and analysis of logistics activity, the key tools and methods of analysis of logistics activity and implementation of the control function are substantiated. The study focuses on the use of digital technologies for control and analysis of logistics activities on the Ukrainian market.
 • Item
  Організація складських операцій
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11-03) Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveshchenko, Viktoriia; Кривещенко, Виктория Витальевна; Москаленко, Інна
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад організації складських операцій на підприємстві. Вона розглядає ключові аспекти ефективності та оптимізації складського управління, зокрема стратегічне планування, структуру складського простору та використання сучасних технологій в управлінні запасами. Автор докладно аналізує теоретичні підходи до вибору оптимальної стратегії складського управління, враховуючи різноманітні аспекти, такі як витрати, час, якість обслуговування та інші фактори, що впливають на ефективність логістичних процесів. Результати дослідження можуть служити підґрунтям для розробки практичних рекомендацій з покращення управління складськими операціями на підприємствах різних галузей. The article is devoted to the study of the theoretical foundations of the organization of warehouse operations at the enterprise. It examines key aspects of warehouse management efficiency and optimization, including strategic planning, warehouse space structure, and the use of modern technologies in inventory management. The author analyzes in detail theoretical approaches to choosing the optimal warehouse management strategy, taking into account various aspects, such as costs, time, quality of service and other factors affecting the efficiency of logistics processes. The results of the study can serve as a basis for the development of practical recommendations for improving the management of warehouse operations at enterprises of various industries.
 • Item
  Сучасні стратегії розвитку складської логістики в ланцюгах взаємодії торговельних і виробничих підприємств
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11-03) Савицький, Едуард Едуардович; Savytskyi, Eduard; Савицкий, Эдуард Эдуардович; Свиридон, Денис
  На основі аналізу сучасних технологій складської логістики та особливостей їх застосування в сучасному українському економічному просторі, обґрунтовано перспективи управління та покращення якості логістичного управління в Україні. Наведено характеристику ключових інструментів складської логістики та окреслено подальші перспективи їх розвитку в умовах війни. On the basis of the analysis of modern technologies of warehouse logistics and the features of their application in the modern Ukrainian economic space, the prospects of management and improvement of the quality of logistics management in Ukraine are substantiated. The key tools of warehouse logistics are characterized and further prospects for their development in the conditions of war are outlined.
 • Item
  Структуровані електронні документи на складі
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11-03) Донець, Богдана-Надія; Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveshchenko, Viktoriia; Кривещенко, Виктория Витальевна; Черепенчук, Ніна Григорівна; Cherepenchuk, Nina; Черепенчук, Нина Григорьевна
  Стаття присвячена електронному документообороту, структурованим електронним документам. Взаємозв’язку інформаційних потоків як і супроводжують матеріальні потоки на складі. Результати дослідження можуть служити підґрунтям для розробки практичних рекомендацій з покращення управління складськими операціями. The article is devoted to electronic document circulation, structured electronic documents. Interconnection of information flows that accompany material flows in the warehouse. The results of the study can serve as a basis for the development of practical recommendations for improving the management of warehouse operations.
 • Item
  Роль інтегрованих ланцюгів постачання у забезпеченні безпеки національного та регіонального рівнів
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11-03) Ляденко, Тетяна Володимирівна; Liadenko, Tetiana; Ляденко, Татьяна Владимировна; Герасимчук, Олександр
  Розглянуто роль інтегрованих ланцюгів постачання у забезпеченні безпеки на національному і регіональному рівнях. Проаналізовано переваги та ризики застосування інтегрованих ланцюгів постачання. The role of integrated supply chains in ensuring security at the national and regional levels is considered. The benefits and risks of using integrated supply chains are analyzed.
 • Item
  Інтегровані ланцюги постачання як складова безпеки національного та регіонального рівнів
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11-03) Ляденко, Тетяна Володимирівна; Liadenko, Tetiana; Ляденко, Татьяна Владимировна; Нікішаєв, Максим
  Розглянуто роль формування інтегрованих ланцюгів постачання, як складова забезпечення національної та регіональної безпеки. Considered the role of formation of integrated supply chains as a component of ensuring national and regional security.
 • Item
  Вплив війни на збутову діяльність підприємств агробізнесу
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11-03) Висоцька, Оксана Мілентіївна; Vysotska, Oksana; Высоцкая, Оксана Милентеевна; Бережна, Валерія
  Війна суттєво підвищує ризики та невпевненість, що призводить до скорочення інвестицій, зменшення споживчого попиту та втрат ринків, що відразу впливає на економіку та збут підприємств. Тому українському агробізнесу доводиться підлаштовуватись до змін, шукати нові ринки збуту, розширювати асортимент та забезпечувати продовольчу безпеку країни. War significantly increases risks and uncertainty, leading to a reduction in investments, decreased consumer demand, and market losses, which immediately affects the economy and business sales. Therefore, the Ukrainian agribusiness has to adapt to changes, seek new sales markets, diversify its range, and ensure the country's food security.
 • Item
  Застосування електронних майданчиків для торгівлі агропродукцією
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11-03) Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitalii; Чабан, Виталий Григорьевич
  Розглянуто стан та особливості електронних майданчиків для торгівлі агропродукцією. Визначено ряд чинників які стримують розвиток електронних майданчиків. The state and features of electronic platforms for trade in agricultural products are considered. A number of factors that hold back the development of electronic platforms have been identified.
 • Item
  Проблематика управління продажами в торговому та виробничому бізнесі: дуалістичність та протилежні тренди в умовах воєнного стану
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2023-11-03) Дима, Олександр Олексійович; Dyma, Oleksandr; Дима, Александр Алексеевич; Борисюк, Гліб
  У роботі наведено порівняння проблематики управління продажами в торговому та виробничому бізнесі. Виділено головні вектори покращення управління продажами в торговому та виробничому бізнесі. The work compares the issues of sales management in trade and manufacturing business. The main vectors of improving sales management in trade and production business are highlighted.
 • Item
  Використання штучного інтелекту у цифровій комерції use of artificial
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11-03) Закревський, Андрій Валерійович; Zakrevskyi, Andrii; Закревский, Андрей Валерьевич
  Ця стаття розглядає використання штучного інтелекту в цифровій комерції. Вона висвітлює переваги і виклики цієї технології, показуючи її вплив на створення контенту, автоматизацію бізнес-процесів та аналіз ринкових тенденцій. Стаття наголошує на рості інвестицій у цей сектор та його потенціалі для підвищення конкурентоспроможності компаній. This article explores the use of artificial intelligence in digital commerce. It highlights the advantages and challenges of this technology, showcasing its impact on content creation, business process automation, and market trend analysis. The article emphasizes the growth in investments in this sector and its potential to enhance companies' competitiveness.
 • Item
  Інтернет-технології та їх застосування на ринку торговельних послуг
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11-03) Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiuk, Oleksii; Олексюк, Алексей Иванович; Мостова, Юлія
  Розглянуто вплив Інтернет-технологій на розвиток торговельної діяльності. У роботі наголошено, що Інтернет-технології є потужним інструментом, який дозволяє підприємствам торговельної сфери підвищити ефективність своєї діяльності, розширити ринки збуту та завоювати нових клієнтів. Відзначено, що компанії, які активно використовують Інтернет-технології, мають ряд переваг перед конкурентами. Вони успішніше розвивають свій бізнес, досягають високого рівня рентабельності та пропонують зростання заробітної плати співробітникам. Зазначено, що у майбутньому Інтернет-технології стануть ще більш важливими для розвитку торговельного бізнесу. Вони будуть використовуватися для створення нових моделей ринкових відносин та нових об'єднань партнерів. The influence of Internet technologies on the development of trade activity is considered. The work emphasizes that Internet technologies are a powerful tool that allows trade enterprises to increase the efficiency of their activities, expand sales markets and win new customers. It was noted that companies that actively use Internet technologies have a number of advantages over their competitors. They develop their business more successfully, achieve a high level of profitability and offer salary growth to employees. It is noted that in the future Internet technologies will become even more important for the development of trade business. They will be used to create new models of market relations and new associations of partners.
 • Item
  Відмінності закордонного досвіду у сфері публічних закупівель
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Сержук, Анастасія Володимирівна; Serzhuk, Anastasiia; Сержук, Анастасия Владимировна
  У статті розглянуто поняття та значення публічних закупівель, сучасний стан на українському ринку, здобутки за останні роки та порівняння з іншими країнами. Досліджено основні законодавчі акти, що регулюють діяльність публічних закупівель. Висвітлено аспекти функціонування системи електронних закупівель в Україні. Проаналізовано динаміку публічних закупівель в Україні за останні роки. Для досягнення поставленої мети були досліджені наукові публікації з публічних закупівель. Доведено, що регулювання державних закупівель у країнах ЄС протягом останніх років стало конкретнішим, поступовішим і системнішим. Відбулися додаткові події з відкриття національних ринків державних закупівель і залучено ширше коло потенційних постачальників. Звичайно, не обійшлося без змін у публічних закупівлях на українському ринку з початку широкомасштабного вторгнення. У статті доведено, що навіть за умови воєнного стану вдалося зберегти достатній рівень конкурентних процедур і забезпечити гнучкі умови функціонування для всіх учасників. На основі проведеного дослідження сформовано можливі кроки з удосконалення системи державних закупівель. The article considers the concept and significance of public procurement, thecurrent state in the Ukrainian market, achievements in recent years and comparison with other countries. The main legislative acts regulating the activities of public procurement are considered. Aspects of the functioning of the e-procurement system in Ukraine are highlighted. The dynamics of public procurement in Ukraine in recent years is analyzed. Regulation of public procurement in the EU countries has become more specific, gradual and systematic in recent years. Additional developments have taken place to open up national public procurement markets and attract a wider range of potential suppliers.