Індикатор ефективності використання бюджетних коштів — фінансовий результат у секторі ЗДУ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Статтю присвячено виявленню впливу касового методу та методу нарахування на методику визначення фінансового результату у секторі загального державного управління, розглянуто особливості визнання доходів і видатків у підсистемах бюджетного обліку.
This article is devoted to revealing the impact of cash method and accounting method on the methods of determination of financial results in the government units, including social security funds sector; there were studied the peculiarities of determination of revenues and expenditures in the subsystems of budgetary accounting.
Статья посвящена определению влияния кассового метода и метода начисления на методику определения финансового результата в секторе общего государственного управления, рассмотрены особенности признания доходов и расходов в подсистемах бюджетного учета.
Description
Keywords
касовий метод, метод нарахування, фактичні видатки, касові видатки, cash method, accrual method, actual expenditures, cash costs, кассовый метод, метод начисления, доходы, фактические расходы, кассовые расходы, финансовый результат
Citation
Кондратюк І. О. Індикатор ефективності використання бюджетних коштів — фінансовий результат у секторі ЗДУ / І. О. Кондратюк // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 16. – С. 241–247.