Імпліцитна волатильність опціонів в умовах арбітражного ціноутворення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проведено аналіз імпліцитної волатильності опціонів на акції з використанням класичної моделі Блека-Шоулса. Проаналізовано головний недолік цієї моделі щодо попереднього припущення про постійну волатильність базового активу. Підкреслено важливість поглибленого вивчення імпліцитної волатильності при створенні систем хеджування ринкових ризиків. Побудовано структури імпліцитної волатильності компанії IBM для всіх опціонних серій, включаючи довгострокові опціонні серії (LEAPS).
The implicit volatility of stock options using the classic the Black-Scholes model was analyzed in the article. The paper analyzes the main drawback of this model versus the previous assumption of constant volatility of the underlying asset. The work underlines the importance of the in-depth study of implicit volatility in the creation the system of hedging market risks. The paper built the structure of the implicit volatility of IBM for all option series including the long-term option series (LEAPS).
Description
Keywords
волатильність, імпліцитна волатильність, похідні фінансові інструменти, опціонні серії, хеджування, volatility, implied volatility, derivatives, hedging
Citation
Силантьєв С. О. Імпліцитна волатильність опціонів в умовах арбітражного ціноутворення / С. О. Силантьєв // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 25. – С. 98–107.