№ 25

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 51
 • Item
  Модель системи процесного управління підприємством та мова її описання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Тупкало, С. В.
  У статті викладено розроблені автором елементи синтезу мови процесного бізнес-моделювання.
 • Item
  Прогнозування кризових явищ на товарному ринку з використанням моделі стрибкової дифузії з поверненням до середнього
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-02-15) Бойко, Андрій Сергійович
  Проблемою, що досліджується в даній роботі, є аналіз існуючих підходів моделювання, виявлення їх недоліків і обмежень у застосуванні. Пропонується модель формування ціни для прогнозування ціни на товарних ринках.
 • Item
  Організаційно-правові аспекти обліку підприємствами банківських кредитів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Олійник, Яна Вікторівна
  У ринкових умова господарювання головною формою кредиту є банківський кредит. Суб’єкти кредитних відносин (кредитор і позичальник) зацікавлені в отриманні достовірної, об’єктивної та своєчасної інформації. Саме бухгалтерський облік покликаний забезпечити банки та їх позичальників такою інформацією.
 • Item
  Економічна сутність основних засобів, їх класифікація та оцінка
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Панчук, Лариса Володимирівна
  У статті на основі законодавчих активів України дається визначення поняття основні засоби їх класифікація по групам та джерела.
 • Item
  Доходи і витрати операційної діяльності: економічна сутність, склад та інструментарій обліку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Романенко, О. В.
  Стаття розкриває економічну сутність та склад доходів і витрат операційної діяльності, теоретичні основи їх обліку. Автор зосереджує свою увагу на інструментарію обліку цих доходів і витрат, пропонує його оптимізувати шляхом включення до Плану рахунків додаткових субрахунків та коригування існуючих.
 • Item
  Методологічні основи бухгалтерського обліку: два напрямки теоретико-економічного підходу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Сльозко, Т. М.
  Розглянуто два напрямки теоретико-економічного підходу (класичну політичну економію та нову політекономію (інституціональну економічну теорію)) як методологічну основу бухгалтерського обліку. Доведено, що дослідження основних теоретичних концепцій обліку з точки зору економічної теорії значно розширює логіку його пізнання, не обмежуючи його суто обліковою практикою.
 • Item
  Методологія побудови моделі системи прогнозного аналізу відтворюваних економічних ресурсів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Городянська, Лариса Володимирівна
  Обґрунтовано методологію побудови моделі системи прогнозного аналізу відтворюваних економічних ресурсів. Зазначено, що впровадження її у практичну діяльність вітчизняних підприємств дозволить удосконалити процес планування напрямів відтворення економічних ресурсів. У статті наведено результати прогнозного моделювання якості відтворюваних економічних ресурсів за видами та напрямами відтворення.
 • Item
  Історія практичного застосування норм спеціального місцевого оподаткування
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Буряченко, Андрій Євгенович
  У статті досліджено історичні аспекти чинності спеціального місцевого податку в розвинутих країнах, ставок та методів його стягнення. Проаналізовано причини занепаду даного виду оподаткування. Запропоновано започаткувати дискусію щодо можливості впровадження спеціального місцевого оподаткування в Україні.
 • Item
  До питання інтеграції національної банківської системи в світову економіку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Труш, Ганна Володимирівна
  Запропоновано рекомендації щодо регулювання процесів впливу іноземного капіталу на вітчизняний кредитний ринок. В статті ідеться про переваги та недоліки присутності іноземного капіталу у банківському секторі України.
 • Item
  Економічні межі кредитів домогосподарствам
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Ситник, Олександр Васильович
  У статті основну увагу приділено розгляду визначення поняття «межі» економічних явищ, зокрема економічних меж кредитів, розвідці меж споживчих кредитів на макрорівні, критеріїв їх визначення, дослідженню часток кредитів домогосподарствам у загальному кредитному портфелі банків, досвіду з цих питань зарубіжних країн.
 • Item
  Організація комплексної системи економічної безпеки банку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Яременко, Світлана Миколаївна; Yaremenko, Svitlana; Яременко, Светлана Николаевна
  У статті обґрунтовується необхідність створення комплексної системи економічної безпеки банку і розкриваються основні положення її організації. Доводиться, що організація комплексної системи безпеки банку може розглядатися як процес, який має власну структуру з взаємозв’язаних елементів. Обґрунтовується роль процесу організації комплексної системи економічної безпеки в досягненні необхідних результатів захисту інтересів банку.
 • Item
  Функціональний цикл людського капіталу та забезпечення його інвестиційним ресурсом
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Максимович, В. І.
  У статті досліджуються поняття: «людський капітал», «трудовий потенціал», «трудовий капітал», «людський потенціал», «людський ресурс» та «трудовий ресурс». Також вивчаються етапи функціонального циклу людського капіталу, вплив забезпечення інвестиційним ресурсом даних етапів на якісні та кількісні показники людського капіталу.
 • Item
  Динамічна модель циклічного розвитку економіки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Чершнев, Юрій Вікторович; Chershnev, Y.
  У роботі досліджено циклічність економічного процесу в поєднанні зі зсувом кривих сукупного попиту та пропозиції, що дає можливість ефективно ідентифікувати фазу економічного циклу, в якій перебуває економіка в певний момент часу. Визначено ключові фактори, які впливають на зміну фаз економічного циклу та їх домінуюче значення у певних фазах. Побудовано комплексну динамічну модель циклічного розвитку економіки.
 • Item
  Актуальні питання казначейського обслуговування бюджетів в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana
  У статті розглянуто зміни, що відбулися у діяльності державного казначейства України за останні 10 років. Особливу увагу зосереджено на тенденціях вдосконалення казначейського обслуговування виконання бюджетів, вказано їхнє нормативне регулювання.
 • Item
  Система показників ефективності адміністрування ПДВ та їх оцінка в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Кондратенко, Мирослава Борисівна
  У статті проаналізовано підходи до визначення сутності «адміністрування податків». Розкрито зміст ефективності адміністрування ПДВ. Обґрунтовано і розраховано показники оцінки ефективності адміністрування ПДВ в Україні.
 • Item
  Концептуальні засади реформування прибуткового оподаткування
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Лубковський, С. А.
  У статті розглянуто сутнісні характеристики прибуткового оподаткування, висвітлено його фіскальну роль, а також дано коротку характеристику його еволюції. Виділено систему справедливості в прибутковому оподаткуванні. Запропоновано концептуальні напрями подальшого вдосконалення механізму оподаткування прибутків суб’єктів господарювання та індивідуальних доходів громадян.
 • Item
  Інструменти фіскальної політики в умовах сучасної фінансово-економічної кризи
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Ворочек, В. Г.
  У статті розглянуто основні передумови та принципи застосування інструментів фіскальної політики у системі антикризових заходів. Проаналізовано їх структуру, сферу впливу та ефект на рівень сукупного попиту з урахуванням особливостей глобальної фінансово-економічної кризи 2008—2009 років.
 • Item
  Перспектива створення національного ринку квот викидів парникових газів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Гарлицька, Д. А.
  У статті проаналізовано ринкові механізми Кіотського протоколу, обґрунтовано необхідність створення внутрішньої національної вуглецевої біржі та запропоновано її модель.
 • Item
  Транспортна система України у світовій мережі транзитних маршрутів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Ревуцька, Т. В.
  Вигідне геополітичне розташування України, яка перебуває на перехресті торговельних шляхів між Європою й Азією, сприяє її розвитку як транзитної держави. Залучення транзитних вантажів актуально для розвитку транспортної системи України, що передбачає розробку транзитної політики держави. Разом з тим, транспортно-транзитна система України не спроможна нині цілковито задовольнити зростаючий попит на міжнародні перевезення. В статті розглядаються основні проблеми, які стримують забезпечення зростаючого за обсягами та якістю попиту на транспортні послуги.
 • Item
  Концептуальні аспекти формування фінансової стратегії в телекомунікаційному бізнесі в умовах фінансово-економічної кризи
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Кіцул, С. Ю.
  У статті проведено дослідження аспектів фінансової стратегії в телекомунікаційному бізнесі. Визначені теоретичні підходи до формування поняття «фінансова стратегія». Розглядається вплив фінансово-економічної кризи на телекомунікаційний бізнес у світі та вплив на формування фінансової стратегії.