Підвищення ефективності регіональних інноваційних систем шляхом формування і розвитку людського капіталу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-04-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В умовах розвитку ринкових відносин важлива роль відводиться людському капіталу, як основному чиннику розвитку виробництва. Від того, як буде побудована модель управління всіма видами капіталів, значною мірою буде залежати ефективність інноваційних систем, незалежно від того, на якому рівні передбачено їх дію.
With the development of market relations the human capital as a major factor of production development plays the key role. Taking into account the model of management of all types of capital, the effectiveness of innovation systems will depend largely on it, no matter at what level their action will be foreseen.
В условиях развития рыночных отношений важная роль отводится человеческому капиталу, как основному фактору развития производства. От того, как будет построена модель управления всеми видами капиталов, в значительной степени будет зависеть эффективность инновационных систем, независимо от того, на каком уровне предусмотрено их действие.
Description
Keywords
ефективність, інновації, інноваційна система, розвиток, людський капітал, оцінка ефективності, efficiency, innovation, innovation system, development, human capital, assessment of efficiency, эффективность, инновации, инновационная система, развитие, человеческий капитал, оценка эффективности
Citation
Калина А. В. Підвищення ефективності регіональних інноваційних систем шляхом формування і розвитку людського капіталу / А. В. Калина // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 47-50.