Особливості формування депозитної політики комерційних банків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено теоретичні та практичні засади депозитної політики комерційних банків України в умовах ринкової трансформації та формування національної грошово-кредитної системи. Відмічено роль і місце депозитної політики комерційного банку в забезпеченні ефективності функціонування банківської системи, її взаємозв’язок із стабільністю грошово-кредитного ринку в Україні.
The article analyzes the theoretical and practical principles of the deposit policy of commercial banks of Ukraine in the conditions of market transformation and the formation of a national monetary and credit system. The paper analyzes the theoretical and practical principles of the deposit policy of commercial banks of Ukraine in the conditions of market transformation and the formation of a national monetary and credit system.
Исследованы теоретические и практические основы депозитной политики коммерческих банков Украины в условиях рыночной трансформации и формирования национальной денежно-кредитной системы. Показаны роль и место депозитной политики коммерческого банка в обеспечении эффективности функционирования банковской системы, ее взаимосвязь со стабильностью денежно-кредитного рынка в Украине.
Description
Keywords
глобалізація, депозитна політика, банківський менеджмент, банківські ресурси, globalization, deposit policy, bank management, bank resources, глобализация, депозитная политика, банковский менеджмент, банковские ресурсы
Citation
Труш Г. В. Особливості формування депозитної політики комерційних банків / Г. В. Труш // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 386–393.