Витоки та формування теорії «маркетингу послуг»

Thumbnail Image
Date
2012-02-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено основні етапи розвитку теорії маркетингу послуг. Аналіз включає дослідження поглядів представників класичної школи політичної економії послуг на категорію «послуга». Вивчено вклад сучасних теорій постіндустріального суспільства, а також північної, марсельської та численних шкіл США у теорію маркетингу послуг.
The article examines the main stages of development of the theory of services marketing. The analysis includes the study of the views of representatives of the classical school of political economy in the category «service». The paper deals with the contribution of modern theories of post-industrial society, as well as Northern, Marseilles and many schools in the US theory of marketing services.
В статье исследованы основные этапы развития теории маркетинга услуг. Анализ включает исследование взглядов представителей классической школы политической экономии на категорию «услуга». Изучен вклад современных теорий постиндустриального общества, а также северной, марсельской и американской школ в теорию маркетинга услуг.
Description
Keywords
послуга, маркетинг послуг, теорія маркетингу послуг, політична економія, service, services marketing, services marketing theory, political economy, услуга, маркетинг услуг, теория маркетинга услуг, политическая экономия
Citation
Дима О. О. Витоки та формування теорії «маркетингу послуг» / О. О. Дима // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 27. – С. 55-73.