Дослідження суперечностей інформаційного суспільства в системі координат предмета сучасної політичної економії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-11-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто необхідність виокремлення предмета та методології сучасної політичної економії задля подолання кризи загальної економічної теорії. Здійснено спробу узагальнення теоретико-методологічних поглядів на дане питання. Показано, що для адекватності політико-економічного аналізу необхідно розкрити суперечності формування інформаційного суспільства та інформаційного типу економіки.
The article deals with the need for separation the subject and methodology of modern political economy to overcome the crisis of the general economic theory. The paper considers the generalization of theoretical and methodological perspectives of the issue. The work shows that for the adequacy of political-economic analysis, the contradictions of information society and information based economy are to be presented.
В статье рассмотрена необходимость выделения предмета и методологии современной политической экономии для преодоления кризиса общей экономической теории. Была предпринята попытка обобщения теоретико-методологических взглядов на данный вопрос. Показано, что для адекватности политико-экономического анализа необходимо раскрыть противоречия формирования информационного общества и информационного типа экономики.
Description
Keywords
предмет, методологія, політична економія, суперечність, економічна система, subject, methodology, political economy, economic system, contradiction, предмет, методология, политическая система, противоречие, экономическая система
Citation
Титенко О. А. Дослідження суперечностей інформаційного суспільства в системі координат предмета сучасної політичної економії / О. А. Титенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 31. – С. 356-363.