Еволюція концепцій людського капіталу в процесі генезису економічного мислення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено концепції людського капіталу, визначено їх відмінність від концепцій людського розвитку, обумовленого еволюційними поглядами на людину та особливістю їх економічного мислення, а також сформульовано особливості формування складових людського капіталу та ефективність їх інвестування.
The article analyses the human capital conceptions, determines their differences from the human development conceptions that are effected by evolutional views at the human being and peculiarities of its economic thinking. It also formulates the peculiarities of the formation of human capital components and their investment effectiveness.
В статье исследованы концепции человеческого капитала, определены их отличия от концепций человеческого развития, обусловленного эволюционными взглядами на человека и особенностями их экономического мышления, а также сформулированы особенности формирования составляющих человеческого капитала и эффективность их инвестирования.
Description
Keywords
концепції людського капіталу, людський розвиток, економічне мислення, інвестиції в людський капітал, human capital conceptions, human development, economic thinking, human capital investment, концепции человеческого капитала, человеческое развитие, экономическое мышление, инвестиции в человеческий капитал
Citation
Гаман Г. В. Еволюція концепцій людського капіталу в процесі генезису економічного мислення / Г. В. Гаман // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 240-246.