Подолання бідності — ключова проблема розвитку людського капіталу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито проблему бідності населення як найбільшу перепону розвитку людського капіталу, наводить основні її причини і фактори впливу, особливості вітчизняного ринку та світові дослідження, а також зазначає можливі шляхи її викорення.
The article deals with the problem of poverty as the greatest barrier of human capital development, cites its main causes and impacts, especially domestic market and international research and notes the рossible solutions.
Статья раскрывает проблему бедности населения как наибольшее препятствие развития человеческого капитала, приводит основные ее причины и факторы влияния, особенности отечественного рынка и мировые исследования, а также указывает возможные пути ее решения.
Description
Keywords
бідність населення, людський капітал, концепції дослідження бідності, програми подолання бідності, державні стратегії подолання бідності, рoverty population, human capital, research of poverty concept, poverty alleviation programs, government poverty reduction strategy, бедность населения, человеческий капитал, концепции исследования бедности, программы преодоления бедности, государственные стратегии преодоления бедности
Citation
Гаман Г. В. Подолання бідності — ключова проблема розвитку людського капіталу / Г. В. Гаман // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1. – С. 125-131.