Фінансова стійкість організації як індикатор економічного потенціалу

Thumbnail Image
Date
2014-03-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано та узагальнено світовий і вітчизняний досвід трактування дефініції «фінансова стійкість» і сформовано підхід до ідентифікації та забезпечення фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах мінливого ринкового середовища. Уточнено поняття ліквідності і платоспроможності. Доведено, що фінансова стійкість є індикатором економічного потенціалу організації. Крім того, у статті розглянуто «платоспроможність» і «ліквідність». Визначено, що економічні терміни «ліквідність» і «платоспроможність» у сучасній економічній літературі часто змішуються, часом підміняючи один одного. У статті обґрунтовано різницю між цими термінами.
The world and domestic practice of defining the concept of ‘financial stability’ is analyzed and generalized in the article, also an approach to identification and ensuring the financial stability of an enterprise in the terms of current fluctuating market environment is formed. The notions of liquidity and solvency are specified. The financial stability is proved to be an indicator of economic potential of an enterprise. Besides, such concepts as solvency and liquidity are examined in the article. It is concluded that economical terms of ‘liquidity’ and ‘solvency’ are often mixed in the modern economical literature and sometimes substitute each other. The difference between those terms is justified in the research.
В статье проанализирован и обобщен мировой и отечественный опыт трактовки дефиниции «финансовая устойчивость» и сформирован подход к идентификации и обеспечению финансовой устойчивости предприятия в современных условиях меняющейся рыночной среды. Уточнено понятие ликвидности и платежеспособности. Доказано, что финансовая устойчивость является индикатором экономического потенциала организации. Кроме этого, в статье рассмотрены понятия «платежеспособность» и «ликвидность». Определено, что экономические термины «ликвидность» и «платежеспособность» в современной экономической литературе часто смешиваются, временами подменяя друг друга. В статье обоснована разница между этими терминами.
Description
Keywords
фінансова стійкість, фактори впливу на фінансову стійкість підприємства, платоспроможність, ліквідність, економічний потенціал підприємства, financial stability, factors of influence on financial stability of an enterprise, solvency, liquidity, economic potential of an enterprise, финансовая устойчивость, факторы влияния на финансовую устойчивость предприятия, платежеспособность, ликвидность, экономический потенциал предприятия
Citation
Ловінська І. Г. Фінансова стійкість організації як індикатор економічного потенціалу / І. Г. Ловінська // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 252-259.