Методичні аспекти аналізу та аудиту інвестиційної діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено перелік питань, на підставі яких незалежні аудитори повинні підтвердити повноту та достовірність бухгалтерської звітності акціонерних товариств, і сформувати на цій основі висновки про їх реальний фінансовий стан, що необхідно для оцінки інвестиційної привабливості підприємства.
The article deals with the list of issues on which the independent auditors are to verify the completeness and accuracy of financial statements of joint stock companies, and on this basis to form conclusions about their actual financial situation, which is necessary to evaluate the investment attractiveness.
В статье исследован перечень вопросов, на основании которых независимые аудиторы должны подтвердить полноту и достоверность бухгалтерской отчетности акционерных обществ, и сформировать на этой основе выводы об их реальном финансовом состоянии, что необходимо для оценки инвестиционной привлекательности предприятия.
Description
Keywords
інвестиційна діяльність, інвестиційна оцінка, фінансова звітність, прибуток і збитки, investment activities, investment valuation, financial records, profit and less account, инвестиционная деятельность, инвестиционная оценка, финансовая отчетность, прибыль и убытки
Citation
Гапченко А. C. Методичні аспекти аналізу та аудиту інвестиційної діяльності / А. C. Гапченко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 18. – С. 245–251.