Випуск № 18

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 38
 • Item
  Теоретичні аспекти інвестиційного процесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-31) Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polischuk, Evgenija
  Розглянуто економічну природу інвестиційного процесу, визначено його характерні риси, досліджено етапи інвестиційного процесу.
 • Item
  Сек’юритизація активів як джерело формування банківських ресурсів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-31) Кошель, Д. О.; Koshel, D.
  Розглянуто поняття сек’юритизації активів і роль даного інструмента як джерела банківських ресурсів. Проаналізовано світові тенденції та умови розвитку цього інструменту для акумуляції ресурсів в Україні.
 • Item
  Роль банків у формуванні інвестиційного капіталу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-06-06) Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana; Урванцева, Світлана Володимирівна; Urvantseva, Svitlana Volodymyrivna
  У статті досліджено роль банків у формуванні інвестиційного капіталу. Проаналізовано динаміку банківських інвестиційних кредитів та визначено проблеми участі банків у фінансуванні капітальних інвестицій. Запропоновано прийняти Концепцію розвитку системи інвестиційного кредитування в Україні.
 • Item
  Організаційні форми селянських господарств для організації обліку та оподаткування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15) Бірюк, Олена Григорівна; Biriuk, Olena; Ковач, Світлана Іванівна; Kovach, Svitlana
  На основі чинного в Україні законодавства визначено організаційно-правові форми селянських господарств для організації обліку та оподаткування їх діяльності.
 • Item
  Селянські господарства, їх сутність та характеристика
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15) Ткач, Іван Валентинович; Tkach, Ivan
  Розкрито сутність категорій «селянські господарства», «особисті селянські господарства» та їх відмінність від фермерських господарств.
 • Item
  Організація документообігу як засіб удосконалення обліку наявності та руху виробничих запасів
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2011-04-15) Чабанюк, Ольга Анатоліївна; Chabanuk, Olga; Чабанюк, Ольга Анатольевна
  Стаття присвячена теоретичним та методичним питанням організації документообігу, бухгалтерського обліку наявності та руху виробничих запасів підприємства.
 • Item
  Роль бухгалтерського обліку та звітності в управлінні бюджетною установою
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15) Титикало, В. С.; Tytykalo, V.
  У статі розглянуто питання основ побудови фінансової звітності в бюджетних установах України.
 • Item
  Економічна сутність виробничих запасів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15) Титенко, Лариса Василівна; Tytenko, L.
  Представлено критичний огляд існуючих у фаховій літературі підходів до визначення терміну «виробничі запаси», що дає можливості поглибити і уточнити його сутність.
 • Item
  Новий підхід до класифікації деривативів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15) Супрович, Ганна Олександрівна; Suprovych, Ganna
  У статті розглянуто існуючі відмінності визначення терміну «дериватив» у вітчизняній нормативно-правовій базі. Запропоновано нове визначення даного терміну та розроблено класифікацію похідних за різними критеріями: за базовим активом, відповідно до форми торгівлі, залежно від мети.
 • Item
  Імпорт: обчислення мита та ПДВ
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2011-04-15) Сарнацька, Юлія Анатоліївна; Sarnatska, Yulya
  У статті розглянуто особливості оподаткування імпортних операцій, зокрема визначення ставок імпортованого мита, а також особливості оподаткування таких операцій податком на додану вартість.
 • Item
  Носії облікової інформації: історичний аспект
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15) Пронь, Ніна Олександрівна; Pron, Nina
  У статті досліджено еволюцію носіїв облікової інформації, способи фіксації даних на них та особливості їх використання від стародавніх часів до сьогодення. Проаналізовано переваги та недоліки сучасних носіїв інформації і на основі отриманих даних зроблено прогноз їх розвитку у майбутньому.
 • Item
  Аутсорсинг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15) Поплюйко, Андрій Миколайович; Poplyiko, Andrij
  У статті розглянуто основні переваги бухгалтерського аутсорсингу у сучасних умовах. Визначено перспективи розвитку даного виду послуг в Україні.
 • Item
  Еволюція розвитку економічного аналізу в стратегічно-орієнтованій системі управління
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15) Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasii-Verhunenko, Iryna
  У статті досліджено еволюцію розвитку теорії економічного аналізу у взаємозв’язку із змінами пріоритетів у методологічних підходах прийняття управлінських рішень. Обґрунтовано логічний зв’язок інтерактивного підходу в управлінні та стратегічного аналізу. Уточнено сутність предмету стратегічного аналізу.
 • Item
  Комп’ютерізація аудиторської діяльності в Україні: проблеми та шляхи подолання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15) Кудрицький, Богдан Валерійович; Kudritskyj, Bogdan
  В статті здійснено спробу проаналізувати сучасний стан автоматизації аудиторської діяльності в Україні та виявити існуючі проблеми та шляхи їх вирішення.
 • Item
  Особливості інформаційного забезпечення та обліку лізингових операцій в сучасних умовах господарювання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15) Коваленко, Антон Дмитрович; Kovalenko, Anton
  Стаття присвячена дослідженню еволюційного розвитку інформації як необмеженого ресурсу XXI століття. Розглянуто облік лізингових операцій у сучасних умовах господарювання. Запропоновано механізм інформаційного забезпечення діяльності лізингових компаній в Україні.
 • Item
  Перспективи впровадження системи ризиків у банках
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2011-04-14) Кириленко, В'ячеслав Борисович; Kyrylenko, Vjacheslav
  У статті висвітлено питання Базелю 2, за якими визначаються мінімальні вимоги до обсягу власного капіталу банку та удосконалення системи управління ризиками в банках. Визначено проблеми українських банків на шляху до переходу на вимоги Базелю 2.
 • Item
  Вплив норм податкового кодексу на формування фінансового результату в бухгалтерському обліку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15) Кірданов, Михайло Григорович; Kirdanov, Myhailo; Кирданов, Михаил Григорьевич
  Розглядається проблема впливу норм Податкового кодексу на методику бухгалтерського обліку витрат і доходів та формування фінансового результату.
 • Item
  Аналіз руху грошових коштів на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15) Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна; Чалюк, Людмила Вікторівна; Chaluk, Ludmyla
  У статті здійснено огляд чинних методик аналізу руху грошових коштів підприємств за допомогою коефіцієнтів. Запропоновано нові підходи до уніфікації методики аналізу руху грошових коштів з урахуванням розробки стратегії антикризового управління підприємствами.
 • Item
  Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-27) Івченко, Лариса Вікторівна; Ivchenko, Larysa
  У статті розглядаються питання становлення та розвитку бухгалтерського обліку на різних етапах економічного розвитку окремих країн, а також поява окремих його компонентів.
 • Item
  Напрямки гармонізації бухгалтерського обліку та звітності в Україні
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2011-03-15) Єфіменко, Василь Іванович; Efimenko, Vasyl
  У статті розглянуто питання гармонізації системи бухгалтерського обліку в Україні згідно з МСФЗ, директивами ЄС та всередині країни. Визначено шляхи раціонального вирішення поставлених завдань в умовах глобалізації економіки.