Диспропорції та перспективи формування глобального ринку органічної продовольчої продукції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Глобалізація міжнародної економіки значно впливає на діяльність аграрного ринку. У статті розкрито економічні та соціальні передумови глобальних трансформацій і кон’юнктурні зміни міжнародних ринків органічної агропродовольчої продукції. Мета роботи — теоретичне і практичне обґрунтування глобалізаційних детермінант розвитку світового та вітчизняного органічного агропродовольчого ринку і обґрунтування пріоритетних напрямків реалізації національних інтересів у цій сфері. Виявлено особливості розвитку ринку органічної продовольчої продукції та досліджена його кон’юнктура. Враховуючи процеси, що відбуваються на світових ринках, вказано на недосконалість інституційного забезпечення українського ринку. Зроблено висновки щодо важливості створення умов для функціонування в Україні аграрних ринків, інтегрованих в міжнародні.
Globalization of the international economy has a significant impact on the activities of the agrarian market. The article presents the economic and social preconditions of global transformations and competitive changes of international markets for organic agri-food products. The purpose of the work is theoretical and practical substantiation of global determinants of development of the world and domestic organic agricultural market and justification of the priority directions of realization of national interests in this sphere. The peculiarities of the development of the market of organic food products are revealed and its conditions are investigated. Taking into account the processes taking place in world markets, the imperfection of the institutional support of the Ukrainian market is indicated. The paper is devoted to the importance of creating conditions for functioning in Ukraine of agricultural markets integrated into international ones.
Description
Keywords
глобальні ринки, кон’юнктура, органічне агровиробництво, пропозиція і попит, ринок органічної агропродовольчої продукції, global markets, environment, organic agricultural production, supply and demand, market of organic agri–food products
Citation
Яценко О. М. Диспропорції та перспективи формування глобального ринку органічної продовольчої продукції / О. М. Яценко, А. С. Овчаренко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 83–97.