Моделювання маркетингових стратегій малих і середніх підприємств на міжнародних ринках

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-03-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглядаються сучасні підходи до моделювання маркетингових стратегій. Узагальнено існуючи підходи до прогнозування можливих змін в умовах функціонування ринків. Запропоновано підхід до побудови моделі агатокритеріального компромісу в умовах невизначеності ринків і вибору оптимальної маркетингової стратегії для малих і середніх підприємств.
Modern methods of marketing strategies modelling are examined in the paper. The article generalizes existing methods of forecasting possible changes in the context of markets functioning. The method of creation of multicriterion compromise in terms of markets uncertainty and choosing the most effective marketing strategy for small and mediumsized enterprises is proposed.
Рассматриваются современные подходы к моделированию маркетинговых стратегий. Обобщены существующие подходы к прогнозированию возможных изменений в условиях функционирования рынков. Предложен подход к построению модели многокритериального компромисса в условиях неопределенности рынков и выбора оптимальной маркетинговой стратегии для малых и средних предприятий.
Description
Keywords
методи аналізу ситуацій, концепції та моделі стратегічного маркетингу, фактори ризику, альтернативи і критерії, алгоритм вибору, багатокритеріальний компроміс, situation analysis methods, conceptions and models of the strategic marketing, risk factors, alternatives and criteria, algorithm of choice, multicriterion compromise, методы анализа ситуаций, концепции и модели стратегического маркетинга, факторы риска, альтернативы и критерии, алгоритм выбора, многокритериальный компромисс
Citation
Сидоренко В. М. Моделювання маркетингових стратегій малих і середніх підприємств на міжнародних ринках / В. М. Сидоренко, В. Г. Кравченко, М. В. Сидоренко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 27. – С. 293-302.