Банківське кредитування інноваційного бізнесу в Україні (на прикладі технопарків)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Abstract
У статті розглядаються механізми та методи фінансування інноваційного розвитку економіки на прикладі банківського кредитування технопарків, як ключових інноваційних структур. Показані найефективніші форми кредитування технопарків банками. Запропоновано більш удосконалені механізми, методи та етапи кредитування банками України діяльності технопарків.
The article deals with mechanisms and methods of financing innovative development of the economy by the example of bank lending to techno parks as key innovative structures. The work shows the most effective forms of lending to techno parks by banks. The paper presents the advanced mechanisms, methods and stages of lending by banks of Ukraine to the activity of techno parks.
В статье рассматриваются механизмы и методы финансирования инновационного развития экономики на примере банковского кредитования технопарков, как ключевых инновационных структур. Показаны самые эффективные формы кредитования технопарков банками. Предложены усовершенствованные механизмы, методы и этапы кредитования банками Украины деятельности технопарков.
Description
Keywords
технопарк, банк, венчурне фінансування, інвестиції, інновації, іпотечний кредит, овердрафт, венчурний банк, банк інноваційний, scientific park, bank, venture financing, investments, innovations, mortgage loan, overdraught, venture bank, innovative bank, технопарк, банк, венчурное финансирование, инвестиции, инновации, ипотечный кредит, овердрафт, венчурный банк, банк инновационный
Citation
Ходакевич С. І. Банківське кредитування інноваційного бізнесу в Україні (на прикладі технопарків) / С. І. Ходакевич // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 258–267.