Теорія компенсації та компенсаційного пакета

Thumbnail Image
Date
2012-02-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено сутність понять «компенсація» і «компенсаційний пакет». Наведено різні підходи до визначення структури компенсаційного пакета. Стаття містить основні положення теорії компенсаційних відмінностей у заробітній платі.
The essence of concepts «compensation» and «compensation package» has been determined in the article. The different approaches to determination of structure of compensative package have been pointed. The article contains the basic positions of theory of compensative distinctions in the wage.
В статье исследовано сущность понятий «компенсация» и «компенсационный пакет». Приведены различные подходы к определению структуры компенсационного пакета. Статья содержит основные положения теории компенсационных различий в заработной плате.
Description
Keywords
компенсація, компенсаційний пакет, заробітна плата, соціальний пакет, винагорода, compensation, compensation package, wage, social package, reward, компенсация, компенсационный пакет, заработная плата, социальный пакет, вознаграждение
Citation
Цимбалюк С. О. Теорія компенсації та компенсаційного пакета / Цимбалюк С. О. // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 1. – С. 83–89.