The Formal Elements of Ukrainian Enterprises Organizational Culture: Availability and Characteristics

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Ukrainian enterprises actively form or transform their organizational culture according to the changes in the business environment. The task of the article is to research the availability of organizational culture formal elements in Ukrainian enterprises and to determine the main characteristics of the organizational culture. The study of results of eighty six Ukrainian enterprises concerning the availability of formal elements of organizational culture are presented. The basic trends in the development of organizational culture of domestic enterprises are defined.
Українські підприємства активно формують або трансформують організаційну культуру відповідно до змін у бізнес-середовищі. Завданням даної статті є дослідження наявності формальних елементів організаційної культури в українських підприємствах і визначення основних характеристик організаційної культури. Представлено результати дослідження вісімдесяти шести українських підприємств на предмет наявності формальних елементів організаційної культури. Визначено основні тенденції розвитку організаційної культури вітчизняних підприємств.
Украинские предприятия активно формируют или трансформируют организационную культуру в соответствии с изменениями в бизнес-среде. Задачей данной статьи является исследование наличия формальных элементов организационной культуры у украинских предприятий и определение основных характеристик организационной культуры. Представлены результаты исследования восьмидесяти шести украинских предприятий на предмет наличия формальных элементов организационной культуры. Определены основные тенденции развития организационной культуры отечественных предприятий.
Description
Keywords
organizational culture, organizational culture elements, організаційна культура, формальні елементи організаційної культури, организационная культура, формальные элементы организационной культуры
Citation
Prokhorova Y. The Formal Elements Of Ukrainian Enterprises Organizational Culture: Availability And Characteristics. / Yeliena Prokhorova // Стратегія економічного розвитку України [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. союз промисловців і підприємців, Ін-т світової екон. і міжнар. відносин НАН України ; редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 35. – Режим доступу: http://www.sedu.com.ua/prokhorova-sedu35/. – Назва з екрану.