Перспективні напрямки підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні фінансів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-01-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Метою статті є аналіз суті та особливостей організації самостійної роботи студентів, проблем та перспектив запровадження іноземного досвіду з її організації у вітчизняних вищих навчальних закладах. Запропоновано можливі шляхи підвищення ефективності самостійної роботи студентів.
The aim of this paper is to analyze the sense and specific characteristics of the student’s self-contained work, problems and perspectives for introduction of the foreign experience it this area. The perspective ways to enhance the self-contained work of the student were proposed.
Целью данной статьи является анализ сути и особенностей организации самостоятельной работы студентов, проблем и перспектив внедрения иностранного опыта в её организации. Предложены возможные пути повышения эффективности самостоятельной работы студентов.
Description
Keywords
навчальний процес, організація самостійної роботи студентів, позааудиторна робота студентів, транзакційний аналіз, взаємодія «викладач-студент», індирективна терапія, educational process, organization of the self-contained work of the students, extracurricular work, transactional analysis, interaction «lecturer-student», indirective therapy, учебный процесс, организация самостоятельной работы студентов, транзакционный анализ, взаимодействие «преподаватель-студент», индирективная терапия, внеаудиторная работа студентов
Citation
Сущенко О. М. Перспективні напрямки підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні фінансів / О. М. Сущенко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 17. – С. 186–192.