Розвиток інтелектуального капіталу дослідницьких компаній

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-08-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто процеси розвитку інтелектуального капіталу у діяльності провідних вітчизняних дослідницьких компаній. Акцентується увага на впливі розвитку показників інтелектуального капіталу на ефективність діяльності компаній. Запропоновано основні групи показників, за якими був проведений аналіз та окреслені перспективи подальшого розвитку інтелектуального капіталу дослідницьких компаній.
The article deals with the processes of intellectual capital in activities leading national research companies. Attention is focused on the impact of intellectual capital indicators on the performance of companies. Main groups were identified indicators for an analysis and outlines the prospects for further development of intellectual capital research company.
В статье рассмотрены процессы развития интеллектуального капитала в деятельности ведущих отечественных исследовательских компаний. Акцентируется внимание на влиянии развития показателей интеллектуального капитала на эффективность деятельности компаний. Предложено основные группы показателей, по которым был проведен анализ и намечены перспективы дальнейшего развития интеллектуального капитала исследовательских компаний.
Description
Keywords
інтелектуальний капітал, оцінка інтелектуального капіталу, дослідницькі компанії, ринок знань, intellectual capital, research companies, market knowledge, интеллектуальный капитал, оценка интеллектуального капитала, исследовательские компании, рынок знаний
Citation
Кудирко О. В. Розвиток інтелектуального капіталу дослідницьких компаній / О. В. Кудирко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 302–312.