Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-04-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядаються питання становлення та розвитку бухгалтерського обліку на різних етапах економічного розвитку окремих країн, а також поява окремих його компонентів.
The article deals with the formation and development of accounting at different stages of economic development of some countries, as we11 as the emergence of its separate components.
В статье рассматриваются вопросы становления и развития бухгалтерського учета на разных етапах економического развития отдельных стран, а также возникновение отдельных его компонентов.
Description
Keywords
метод подвійного запису, рахівництво, інвентаризація, первинні документи, матеріальна відповідальність, method of double record, accounting, taking of inventory, primary documents, property accountability, метод двойной записи, счетоводство, инвентаризация, первичные документы, материальная ответственность
Citation
Івченко Л. В. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку / Л. В. Івченко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 18. – С. 284–291.