Управління соціальними інноваціями в контексті завдань ефективного розвитку та використання людського капіталу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто сутність людського капіталу та чинники його розвитку і використання. Обґрунтовано потребу трансформації визначальних чинників впливу за допомогою соціальних інновацій. Розкрито сутність соціальних інновацій, необхідність управління соціальними інноваціями. Розроблено схему управління соціальними інноваціями.
The essence of human capital and factors of its development and use have been considered. Necessity of the transformation of determinative factors through social innovations has been proved. The essence of social innovations, the need of social innovations management have been revealed. The scheme of the social innovations management has been developed.
Рассмотрены сущность человеческого капитала и факторы его развития и использования. Обоснована необходимость трансформации определяющих факторов влияния с помощью социальных инноваций. Раскрыта сущность социальных инноваций, необходимость управления социальными инновациями. Разработана схема управления социальными инновациями.
Description
Keywords
людський капітал, розвиток та використання, чинники впливу, соціальні інновації, управління соціальними інноваціями, стратегія розвитку, human capital, development and use, factors of influence, social innovation, social innovations management, development strategy, человеческий капитал, развитие и использование, факторы влияния, социальные инновации, управление социальными инновациями, стратегия развития
Citation
Семикіна А. В. Управління соціальними інноваціями в контексті завдань ефективного розвитку та використання людського капіталу / А. В. Семикіна // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 377-384.