Глобальна соціальна нерівність як ключова проблема реалізації цілей розвитку тисячоліття

Abstract
У статті на основі кількісних і якісних параметрів оцінено сучасний рівень глобальної соціальної нерівності через призму досягнення світовою спільнотою Цілей розвитку тисячоліття. Обґрунтовано суперечливий вплив глобалізації на розвиток соціальної сфери та доведено необхідність розбудови такого формату міжнародного економічного порядку, який би був здатний забезпечити конвергенцію національних економічних інтересів країн і пом’якшити глобальну соціальну нерівність.
In the article on the basis of quantitative and qualitative parameters the modern level of global social inequality has been evaluated in the context of the Millennium Development Goals realization. Contradictory influence of the globalization on a social sphere development has been grounded. Considerable attention is given to the necessity of formation a new format of International Economic Order, able to achieve convergence of national economic interests and reduce global social inequality.
Description
Keywords
глобалізація, глобальна соціальна нерівність, розподіл доходів, бідність, індекс Джині, міжнародний економічний порядок, globalization, global social inequality, income distribution, poverty, Gini Index, International Economic Order
Citation
Столярчук Я. М. Глобальна соціальна нерівність як ключова проблема реалізації цілей розвитку тисячоліття / Я. М. Столярчук, О. Ю. Бєлєнький // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 32. – С. 42–53.