Трансформація фінансової звітності вітчизняних підприємств: нагальні питання сьогодення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-04-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто деякі питання трансформації фінансової звітності вітчизняних підприємств, складеної за національними П(С)БО, у фінансову звітність, яка відповідає вимогам МСФЗ.
The article deals with some of the transformation of domestic enterprises in the financial reports prepared in accordance with national standarts of accounting in the financial reports that comply with IFRS.
В статье рассмотрены некоторые вопросы трансформации финансовой отчетности отечественных предприятий, составленной по национальным П(С)БУ, в финансовую отчетность, соответствующую требованиям МСФО.
Description
Keywords
бухгалтерських облік, фінансова звітність, МСФЗ, МСБО, трансформація, accounting, financial reporting, IFRS, IAS, transformation, бухгалтерских учет, финансовая отчетность, МСФО, МСБУ, трансформация
Citation
Безверхий К. В. Трансформація фінансової звітності вітчизняних підприємств: нагальні питання сьогодення / К. В. Безверхий // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 178–184.