Кошти місцевих бюджетів як об’єкт державного фінансового контролю

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-06-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто сутність поняття «місцеві бюджети», теоретичні засади управління коштами місцевих бюджетів, а також висвітлено державні органи, які здійснюють контроль за рухом коштів місцевих бюджетів.
The article deals with the essence of the concept of «local budgets», theoretical foundations of management of local budgets, covers state agencies that monitor the movement of local budgets.
В статье рассмотрена сущность понятия «местные бюджеты», теоретические основы управления средствами местных бюджетов, а также освещены государственные органы, осуществляющие контроль за движением средств местных бюджетов.
Description
Keywords
місцевий бюджет, місцеві фінанси, державний фінансовий контроль, local budget, local finance, public financial control, местный бюджет, местные финансы, государственный финансовый контроль
Citation
Висоцький І. А. Кошти місцевих бюджетів як об’єкт державного фінансового контролю / І. А. Висоцький // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 29. – С. 381-391.