Теорія взаємодії функціональних циклів постіндустріального етапу розвитку цивілізації

Thumbnail Image
Date
2013-11-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проаналізовано зміст і класифікацію економічних циклів, їх системний зв’язок з іншими функціональними циклами: екологічними, енергетичними, сировинними, політичними, демографічними, соціокультурними; показані ознаки завершення індустріального циклу і початку епохи постіндустріального розвитку людства.
The article analysies the containt of the content and classification of the economic cycles, their systemic connection with other functional cycles: ecological, power, primary, political, demographic, sociocultural. It also describes the characteristic features of the industrial cycle completion and the beginning of the human post-industrial development.
Анализируется содержание и классификация эконо- мических циклов, их системная связь с другими функциональными циклами: экологическими, энергетическими, сырьевыми, политическими, демографическими, социокультурными; указаны признаки завершения индустриального цикла и начала эпохи постиндустриального развития человечества.
Description
Keywords
довгі хвилі, стадійні цикли, вікові цикли, функціональні цикли і кризи, біфуркаційний розвиток, резонансний вплив фаз різнотермінових циклів, взаємовпливи функціональних циклів, long waves, stage cycles, age cycles, functional cycles and crises, bifurcation development, resonance influence of phases of different time cycles, mutual influence of functional cycles, длинные волны, стадийные циклы, возрастные циклы, функциональные циклы и кризисы, бифуркационное развитие, резонансное влияние фаз разносрочных циклов, взаимовлияние функциональных циклов
Citation
Кириллова Г. Ю. Теорія взаємодії функціональних циклів постіндустріального етапу розвитку цивілізації / Г. Ю. Кириллова, О. В. Ткаченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 31. – С. 467-478.