Облік гудвілу при формуванні консолідованої банківської групи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-12-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетмана»
Abstract
Розглядаються питання регулювання вітчизняними і міжнародними обліковими стандартами оцінки і визнання в обліку гудвілу при придбанні контролю, а також методичні й організаційні аспекти обліку гудвілу на балансі материнського банку та його відображення в консолідованій фінансовій звітності.
The article deals with the issues of regulation of domestic and international accounting standards for the assessment and recognition of goodwill in the acquisition of control, the work considers the methodological and organizational aspects of accounting goodwill on the balance sheet of the parent bank and its reflection in the consolidated financial statements.
Description
Keywords
облік, гудвіл, консолідована фінансова звітність, облікова політика, accounting, goodwill, consolidated financial report, accounting politic
Citation
Кузьмінська О. Е. Облік гудвілу при формуванні консолідованої банківської групи / О. Е. Кузьмінська // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 15. – С. 271–283.