Соціальне страхування

Abstract
Навчальний посібник з дисципліни «Соціальне страхування» підготовлено у відповідності до Програми дисципліни «Соціальне страхування». Він включає дев’ять логічно пов’язаних тем роз’яснювального лекційного матеріалу, кожна тема містить професійні компетенції здобувачів, методичні поради до вивчення, термінологічний словник ключових понять з визначенням їх сутності, план семінарських занять, ситуаційні завдання щодо проведення практичних занять, питання для дискусій, питання для перевірки знань, завдання для індивідуальної роботи, тестові завдання, задачі, приклади вирішення задач, систематизовано нормативно-правові акти, наочний матеріал у вигляді додатків, літературу. Даний навчальний посібник з дисципліни «Соціальне страхування» допоможе у засвоєнні теоретичних знань та виробленні практичних навичок у сфері соціального страхування. Призначений для здобувачів вищих навчальних закладів, економічних спеціальностей бакалаврського рівня за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».
Description
Keywords
Citation
Соціальне страхування [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. І. Стецюк, О. В. Димніч, О. В. Мурашко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – 167, [1] с. – Назва з титул. екрану.