Науково-методичні основи оцінювання конкурентоспроможності людського капіталу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-07-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкрито сутність конкурентоспроможності людського капіталу. На основі аналізу існуючих підходів до оцінки конкурентоспроможності у сфері праці запропоновано та апробовано науково-методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності людського капіталу. Розраховано матрицю конкурентоспроможності людського капіталу на прикладі регіонів України.
The essence of the human capital competitiveness is revealed. On the basis of the analysis of existing approaches to a competitiveness assessment in the labour sphere the scientific and methodical approach to an assessment of the human capital competitiveness is suggested and approved. The matrix of the human capital competitiveness on the example of Ukrainian regions is calculated.
Раскрыта сущность конкурентоспособности человеческого капитала. На основе анализа существующих подходов к оценке конкурентоспособности в сфере труда предложено и апробировано научно-методический подход к оценке конкурентоспособности человеческого капитала. Рассчитано матрицу конкурентоспособности человеческого капитала на примере регионов Украины.
Description
Keywords
Людський капітал, конкурентоспроможність, сфера праці, конкурентні переваги, оцінювання, регіон, матриця конкурентоспроможності людського капіталу, Human capital, competitiveness, labour sphere, competitive advantages, assessment, region, matrix of the human capital competitiveness, Человеческий капитал, конкурентоспособность, сфера труда, конкурентные преимущества, оценка, регион, матрица конкурентоспособности человеческого капитала
Citation
Семикіна А. В. Науково-методичні основи оцінювання конкурентоспроможності людського капіталу / А. В. Семикіна // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 479-485.