Оцінки показників ліквідності та фінансової стійкості на основі агрегування балансу: робочий інструментарій аналітика підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У роботі визначено переваги, недоліки та можливості застосування існуючих методик оцінки різноманітних показників фінансового стану підприємства на основі попереднього агрегування балансу. Запропоновано різноманітні варіанти агрегування балансу. Висвітлено та розглянуто можливості нового запропонованого програмного забезпечення «Фіндіагностика», що дозволяє проводити вертикальний та горизонтальний аналіз, здійснювати оцінку показників фінансової стійкості та ліквідності. Проведено адаптацію запропонованої методики агрегування та програмного забезпечення до потреб вітчизняних підприємств.
The paper identified advantages, disadvantages and applicability of existing methodologies to assess various indicators of financial condition on the basis of the previous aggregation period. A variety of options for aggregating the balance is proposed. There were elucidated and discussed the possibilities of the new proposed software "Findiahnostyka" that allows vertical and horizontal analysis to assess indicators of financial stability and liquidity. An adaptation of the proposed technique aggregation and software for the needs of local businesses has been carried out.
Description
Keywords
агрегування балансу, фінансова стійкість, ліквідність, фіндіагностика, aggregate balance sheet, financial stability, liquidity, findiahnostyka
Citation
Лозовик Ю. М. Оцінки показників ліквідності та фінансової стійкості на основі агрегування балансу: робочий інструментарій аналітика підприємства / Ю. М. Лозовик // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 156–165.