Концепція емоційного інтелекту в системі управління персоналом організації

Thumbnail Image
Date
2012-03-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано передумови розвитку та проблемні аспекти концепції емоційного інтелекту, досліджено основні моделі емоційного інтелекту, визначено базові емоційні компетенції персоналу.
The article analyses the preconditions for the development and the problem aspects of the concept of emotional intelligence, investigates the basic models of emotional intelligence, emotional competence, defined the basic emotional competences for staff.
В статье проанализированы предпосылки развития и проблемные аспекты концепции эмоционального интеллекта, исследованы базовые модели эмоционального интеллекта, эмоциональной компетентности, определены базовые эмоциональные компетенции персонала.
Description
Keywords
емоційний інтелект, емоційна компетентність, емоційний менеджмент, емпатія, асертивність, самоактуалізація, соціальна відповідальність, emotional intelligence, emotional competence, motional management, empathy, assertiveness, social responsibility, социальная ответственность, эмоциональный интеллект, эмоциональная компетентность, эмоциональный менеджмент, эмпатия, ассертивность, самоактуализация
Citation
Кир’янова О. В. Концепція емоційного інтелекту в системі управління персоналом організації / Кир’янова О. В. // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 1. – С. 111–117.