Корпоративна соціальна відповідальність і проблеми її сприймання суспільством

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-11-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглядається проблематика становлення концепції корпоративної соціальної відповідальності в умовах сучасних глобальних викликів. Досліджується природа, джерела і наслідки соціально відповідальної діяльності для бізнес-структур. Акцентується увага на суспільній важливості соціально відповідальної діяльності бізнес-організацій. Визначаються перспективи імплементації соціально відповідальної поведінки в корпоративну політику та стратегію стійкого розвитку.
The article deals with the problems of the formation of the concept of corporate social responsibility in today's global challenges. The nature, sources and consequences of socially responsible activities for businesses are analyzed in the work. Attention is focused on the social importance of socially responsible business activities of the organization. The prospects for the implementation of socially responsible behavior in corporate policy and strategy for sustainable development are presented in the paper.
Рассматривается проблематика становления концепции корпоративной социальной ответственности в условиях современных глобальных вызовов. Исследуется природа, источники и последствия социально ответственной деятельности для бизнес- структур. Акцентируется внимание на общественной важности социально ответственной деятельности бизнес-организаций. Определяются перспективы имплементации социально ответственного поведения в корпоративную политику и стратегию устойчивого развития.
Description
Keywords
корпоративна соціальна відповідальність, сучасні виклики, асиметрія, соціально-трудова сфера, етичні цінності, консолідація, гармонізація, громадянське суспільство, сorporate social responsibility, current challenges, asymmetry, social and labor issues, ethical values, consolidation, harmonization of civil society, корпоративная социальная ответственность, современные вызовы, асимметрия, социально-трудовая сфера, этические ценности, консолидация, гармонизация, гражданское общество
Citation
Колот А. М. Корпоративна соціальна відповідальність і проблеми її сприймання суспільством / А. М. Колот // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 2. – С. 6-15.