Обґрунтування вибору наукової спрямованості журналу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У роботі висвітлено зростаючу неспроможність широко розповсюджених класичних економіко математичних методів та моделей адекватно здійснювати аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем, що не дозволяє ефективно запобігати виникненню значних і затяжних криз на фондових ринках. Обґрунтовується необхідність перегляду парадигми розвитку економічної науки та, зокрема, теорії економіко математичного моделювання, у підґрунтя якої пропонується покласти нейро нечіткі технології. Аргументується доцільність створення спеці алізованого фахового журналу, спрямованого на проведення фу ндаментальних і прикладних досліджень у напрямку розвитку нейро нечітких технологій моделювання в економіці.
В работе показано возрастающую неспособность широко распространенных классических экономико-математических методов и моделей адекватно осуществлять анализ и прогнозирование развития финансово-экономических систем, что не позволяет эффективно предупреждать возникновение значительных и затяжных кризисов на фондовых рынках. Обосновывается необходимость пересмотра парадигмы развития экономической науки и, в частности, теории экономико-математического моделирования, в основу которой предлагается положить нейро-нечеткие технологии. Аргументируется целесообразность создания специализированного профессионального журнала, посвященного проведению фундаментальных и прикладных исследований в направлении развития нейро-нечетких технологий моделирования в экономике.
The work illustrates the rising inability of widespread classical economical and mathematical methods and models to carry out the analysis and forecasting of financial and economic systems development, that does not allow to effectively prevent the appearance of sizeable and lingering crises on various stock markets. There is shown the necessity of revision of paradigm of economic science development, particularly, theory of economic and mathematical modeling and it’s proposed to place on a footing of this paradigm the neuro fuzzy technology. The expediency of establishing of specialized professional journal devoted to basic and applied research for development of neuro fuzzy modeling techniques in economics is considered in the paper.
Description
Keywords
нечітка  логіка, нейронні  мережі, нейро­нечіткі технології моделювання, класичний  інструментарій  моделюван­ня, фінансовий  аналіз, прогнозування, фінансово­-економічні  системи, економічні кризи, парадигма, нечеткая  логика, нейронные  сети, нейро-­не­четкие  технологии  моделирования, классический  инструмента­рий моделирования, финансовый анализ, прогнозирование, финан­сово­-экономические системы, экономические кризисы, парадигма, fuzzy  logic, neural  networks, neuro­fuzzy modeling  tech­niques, classical modeling tools, financial analysis, forecasting, financial and economic systems, economic crises, paradigm
Citation
Матвійчук А. В. Обґрунтування вибору наукової спрямованості журналу / А. В. Матвійчук // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 1. – С. 7–36.