Вплив трансформації відносин власності на облік власного капіталу

Thumbnail Image
Date
2010-05-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті аналізується вплив трансформації відносин власності на бухгалтерський облік власного капіталу суб’єктів приватної власності в умовах застосування форм державно-приватного партнерства: оренди, концесії цілісних майнових комплексів державної і комунальної власності.
The article analyzes the influence of the transformation of property relations on the accounting of private capital of private property subjects in the conditions of application of forms of public-private partnership: leases, concessions of integral property complexes of state and municipal property.
В статье анализируется влияние трансформации отношений собственности на бухгалтерский учет собственного капитала субъектов частной собственности в условиях применения форм государственно-частного партнерства: аренды, концессии целостных имущественных комплексов государственной и коммунальной собственности.
Description
Keywords
трансформація, облік, капітал, власність, transformation, accounting, capital, ownership, трансформация, учет, капитал, собственность
Citation
Лисенко Н. М. Вплив трансформації відносин власності на облік власного капіталу / Н. М. Лисенко, М. В. Януш // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 16. – С. 263–270.