Застава в інвестиційному кредитуванні: світовий досвід та вітчизняна практика

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Мета дослідження. Метою дослідження є розгляд теоретичних та методичних аспектів забезпечення банківських кредитів заставою та розробка рекомендацій щодо вдосконалення використання даного інструменту, як інструменту мінімізації ризиків при наданні інвестиційних кредитів банками. Методологія. Методологічну основу дослідження склали основні теоретичні положення вітчизняної та зарубіжної фінансової науки у сфері інвестиційного кредитування комерційними банками. Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи аналізу, як: метод синтезу (для розкриття економічного змісту поняття застави банківського кредиту); метод класифікації та типології (використовувались для надання класифікації предметів застави, факторів, що впливають на вибір банком забезпечення, метод класифікації способів оцінювання застави); статистичний метод; метод систематизації тощо. Отримані результати. Автор проаналізував особливості використання застави в якості забезпечення . Окрему увагу було приділено іпотечному кредитуванню та механізму його реалізації як у вітчизняній практиці, так і у світовій економіці в цілому. В статті окреслено основні проблеми в галузі інвестиційного кредитування, запропоновано шляхи їх вирішення із застосуванням правових, економічних, фінансово-кредитних важелів, в тому числі з урахуванням іноземного досвіду. Цінність дослідження. Детальний аналіз процесу та наслідків іпотеч- ної кризи в Америці дозволив визначити пропозиції щодо можливих шляхів уникнення критичних наслідків у вітчизняній практиці та окреслити напрями удосконалення реалізації механізму використання застави при інвестиційному кредитуванні. Research objective. The research aims at consideration of theoretical and methodical aspects of providing pledge loans in banking, and development of recommendations on the improvement of this instrument as the mechanism ensuring minimization of risks at banking investment loans. Methodology. Theoretical concepts of Ukrainian and foreign financial science in the field of the investment lending by commercial banks provide methodological basis of a research. To achieve the research goals, the paper used such methods as: synthesis (at interpreting the economic category of pledge loans); method of classification and typology (used for the types of pledge classification, factors influencing the banks’ choice of pledge, and classification of methods of pledge evaluation); statistical analysis; method of systematization and others. Findings. Author analyses special aspects of using pledge for bank loans. The focus is at mortgage loans and mechanism of their disposal both at national level and in the world. The article outlines basic problems concerning the investment lending, and offers the ways of their overcoming based on legal, economic, and financial instruments taking into account foreign experience. Value Added. The detailed analysis of the process and consequences of mortgage crisis in the USA provided basis for the suggestions on possible ways of avoidance the critical consequences for national practice, and the ways of improvement in the mechanism of pledge in investment lending.
Description
Keywords
інвестиційне кредитування, забезпечення кредиту, застава, іпотечне кредитування, investment lending, pledge loans, pledge, mortgage loans
Citation
Смірнова О. О. Застава в інвестиційному кредитуванні: світовий досвід та вітчизняна практика / Смірнова Ольга Олегівна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 2. – С. 177–201.