Дискретні динамічні моделі оцінювання вартості похідних фінансових інструментів

Thumbnail Image
Date
2011-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проведено аналіз ціноутворення похідних фінансових інструментів на основі дискретної динамічної моделі, узагальненому варіанті біноміальної моделі Кокса-Росса-Рубінштейна. Динаміка визначення ціни похідних фінансових інструментів у запропонованій дискретній динамічній моделі визначається ризик-нейтральними ймовірностями. На основі запропонованої моделі і ринкових цін опціонів різних серій компаній Apple і ІВМ проведено обчислення їх часових структур безризикової відсоткової ставки і визначення типу ф’ючерсного ринку.
Проведен анализ ценообразования производных финансовых инструментов на основе дискретной динамической модели, обобщенном варианте биномиальной модели Кокса-Росса-Рубинштейна. Динамика определения цены производных финансовых инструментов в предложенной дискретной динамической модели определяется риск-нейтральными вероятностями. На основе предложенной модели и рыночных ценах опционов различных серий компаний Apple и ІВМ проведено вычисление их временных структур безрисковой процентной ставки и определение типа фьючерсного рынка.
Description
Keywords
похідні фінансові інструменти, дискретна динамічна модель, біноміальна модель, производные финансовые инструменты, дискретная динамическая модель, биномиальная модель
Citation
Силантьєв С. О. Дискретні динамічні моделі оцінювання вартості похідних фінансових інструментів / С. О. Силантьєв // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 2. – С. 267–282.