Інформаційна економіка в Україні: сучасний стан, проблеми та шляхи подальшого розвитку

Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проведено аналіз сучасного стану інформаційної економіки в Україні, визначено її проблеми та можливості подальшого розвитку. Зроблено висновок, що подолання зазначених у цій статті проблем, разом з підвищенням уваги держави до проблем розвитку інформаційної економіки в країні дозволить позитивно вплинути на основні економічні показники, прискорити темпи соціально-економічного розвитку країни, підвищити продуктивність праці у ряді галузей промисловості, поліпшити якість життя населення завдяки розвитку в країні економіки нового типу – інформаційної економіки.
This article analyzes the current state of the information economy in Ukraine, its problems and possibilities for further development. It is concluded that overcoming identified in this article problems, along with increased government attention to the problems of development of the information economy in the country will have a positive impact on major economic indicators, to accelerate the pace of socio-economic development of the country, to increase productivity in a number of industries, to improve the quality of life of the population due to the development in the country a new type of economy – the information economy.
Description
Keywords
інформація, економіка, ринок, розвиток, проблеми, держава, information, economy, market, market, problems, state
Citation
Титенко О. А. Інформаційна економіка в Україні: сучасний стан, проблеми та шляхи подальшого розвитку / О. А. Титенко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 32. – С. 180–190.