Управлінський аналіз інтенсивності обороту фізичного капіталу суб’єкта господарювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Мета дослідження полягає у розробленні комплексної процедури аналізу інтенсивності обороту фізичного капіталу суб’єкта господарювання по стадіях бізнес-процесів (постачання, виробництво, збут) для локалізації джерел дестабілізації ділової активності. Методологія. Застосовано методи наукового узагальнення, загальнонаукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу і синтезу — при визначенні об’єктів управлінського аналізу операцій з фізичним капіталом підприємства; методи структурного, динамічного, коефіцієнтного, факторного аналізу — при розробці технології аналізу інтенсивності обороту складових фізичного капіталу суб’єкта господарювання; табличний прийом — для візуалізації узагальнень та висновків про наміри управлінського персоналу щодо збереження фізичного капіталу. Отримані результати. Розроблено процедури аналізу обороту фізичного основного капіталу в машинах та обладнанні для розуміння тенденції інтенсифікації ділової активності в процесі інвестиційної діяльності підприємства; аналізу обороту фізичного оборотного капіталу в запасах по стадіях бізнес-процесів для розуміння тенденції інтенсифікації ділової активності в процесі операційної діяльності; аналізу обороту фізичного змінного капіталу в персоналі для розуміння перспектив інноваційної діяльності підприємства. Запропоновано процедуру діагностики рівня інтенсифікації використання фізичного капіталу суб’єкта господарювання для розпізнавання «больових» точок в системі управління діловою активністю та розвитком підприємства. Цінність дослідження. Запропонована процедура аналізу інтенсивності обороту фізичного капіталу підприємства уможливлює локалізацію джерел дестабілізації ділової активності на стадіях бізнес-процесів господарської діяльності, дозволяє обґрунтувати варіанти переходу на нові важелі управління швидкістю вибуття капіталу інвесторів і кредиторів з фізичної форми для збільшення маси прибутку суб’єкта господарювання, забезпечує інформацією про тенденції збереження фізичного капіталу. Research objective. The study aim is to develop a comprehensive procedure for analysis of turnover intensity for physical capital of an economic entity by the stages of business processes (supply, production, sales) for localization of business activity destabilization sources. Methodology. The article applies methods of scientific generalization, general scientific abstraction, induction and deduction, analysis and synthesis when determining the objects for managerial analysis of operations with enterprise`s physical capital; methods of structural, dynamic, coefficient and factor analysis — for the development of the technology for analysis of turnover intensity for the components of an economic entity physical capital; tabular method — for visualization of conclusions on management personnel intentions concerning physical capital preservation. Findings. The author developed procedures for analysis of physical capital turnover for machines and equipment in order to understand the tendency of business activity intensification in the investment process; procedures for analysis of physical working capital turnover for inventories by the business processes stages to grasp the trend of business activity intensification in the operational activities; procedures for analysis of physical variable capital turnover in the personnel to understand the prospects of enterprise innovation activity. The article proposes the diagnostics procedure for the intensification of the physical capital use by an economic entity to recognize critical pressure points at business activity management and enterprise development. Value Added. The proposed procedure for analysis of turnover intensity for physical capital of an economic entity enables localization of destabilization sources for business activity at the business processes stages, allows justification of the options for transition to the new management levers for the speed of investors and lenders capital outflow from the physical form in order to increase profit of an economic entity; and provides with information on the tendencies in physical capital preservation.
Description
Keywords
оборот капіталу, матеріалізація капіталу, фізичний капітал, безперервність діяльності, одержання прибутку, інтенсивність, управлінський аналіз, capital turnover, capital materialization, physical capital, goingconcern principle, profit generation, intensity, managerial analysis
Citation
Калабухова С. В. Управлінський аналіз інтенсивності обороту фізичного капіталу суб’єкта господарювання / Калабухова Світлана Вікторівна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 2. – С. 288–307.