Загальна оцінка фінансового стану підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-03-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячується оцінюванню фінансового стану підприємства. Автори розглядають існуючі в науковій літературі думки з цього приводу і пропонують зосередити увагу на понятті «платоспроможність» як критерії для оцінювання фінансового стану підприємства.
The article covers appraisal of enterprise’s financial state. The authors have reviewed different points of view on this subject and propose to serve a solvency as a true criterion for estimation the enterprise’s financial state.
Статья посвящена оценке финансового состояния предприятий. Авторы рассматривают имеющиеся в научной литературе точки зрения по этому вопросу и предлагают обратить внимание на понятие «платежеспособность» как критерии для оценки финансового состояния предприятия.
Description
Keywords
оборотні активи, аналіз, оцінка, інформація, фінансовий стан, оборотність оборотних активів, платоспроможність, бухгалтерський баланс, розрахунки, грошові кошти, залишки на банківських рахунках, кредиторська заборгованість, analysis, appraisal, information, financial state, current assets, turnover of current assets, solvency, balance-sheet, payments, means, liabilities, кредиторская задолженность, анализ, оценка, информация, финансовое состояние, оборотные средства, оборотность оборотных средств, платежеспособность, бухгалтерский баланс, расчеты, денежные средства, balances on bank accounts, остатки на банковских счетах
Citation
Івахненко В. М. Загальна оцінка фінансового стану підприємства / В. М. Івахненко, К. Г. Кириченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 412–421.