Організаційні форми співробітництва між наукою та бізнесом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-10-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проаналізовано зарубіжний досвід співробітництва між наукою та бізнесом крізь призму необхідності вдосконалення вітчизняної організаційно-функціональної структури інноваційного підприємництва; запропоновано нові принципи організації наукової діяльності для стимулювання інноваційного підприємництва в Україні.
The foreign experience of cooperation between science and business in the light of the need to improve national organizational and functional structure of innovative entrepreneurship are analyzed and the new principles of scientific activity to stimulate innovative entrepreneurship in Ukraine are proposed.
Description
Keywords
організаційно-функціональна структура інноваційного підприємництва, світовий досвід організації інноваційного процесу, принципи організації наукової діяльності, innovative entrepreneurship organizational and functional structure, world experience of innovative process, science activity principles
Citation
Павленко І. А. Організаційні форми cпівробітництва між наукою та бізнесом / І. А. Павленко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 24–25. – С. 3–11.