Становлення ІТ-аутсорсингу в Україні: огляд через призму світової практики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто сутність поняття ІТ-аутсорсинг, досліджено особливості розвитку світового ринку аутсорсингу у сфері інформаційних технологій, проаналізована специфіка використання даного інструменту у діяльності вітчизняних підприємств на основі досвіду його застосування іноземними компаніями.
The article describes the essence of IT outsourcing, the singularities of the global outsourcing market in information technology, the specificity of this tool in the activities of domestic enterprises based on the experience of its use by foreign companies.
Description
Keywords
ІТ-аутсорсинг, аутсорсер, бізнес-процес, аутсорсинг інфраструктури, аутсорсинг програмного забезпечення, архітектура бізнесу, економічний ефект, транснаціональна ІТ-компанія, IT outsourcing, outsourcer, business process, outsourcing infrastructure, outsourcing software, architecture business, economic effect, multinational IT company
Citation
Гребешкова О. М. Становлення ІТ-аутсорсингу в Україні: огляд через призму світової практики / О. М. Гребешкова, О. Ю. Стельмах // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 25. – С. 305–313.