Сучасна регіонально-галузева композиція світового ринку товарів і послуг

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-09-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена сучасним особливостям розвитку міжнародної торгівлі та аналізу динаміки її основних показників. Виділено та охарактеризовано найконкурентніші сектори на світовому ринку товарів і послуг, проаналізовано сучасні рейтингові позиції провідних експортерів та імпортерів, а також значну увагу приділено сучасним тенденціям розвитку світового ринку послуг.
The article is dedicated to the modern problems of the international trade development and to the analysis of its main indexes. The most competitive sectors of world merchandise and services markets are characterized, and the world exporter and importer ranks are analyzed. The modern tendencies of world services markets are described.
В статье раскрываются современные особенности развития международной торговли, анализируется динамика ее основных показателей. Дана характеристика наиболее конкурентных секторов на мировом рынке товаров и услуг, проанализированы современные рейтинговые позиции экспортеров и импортеров, а также внимание уделено современным тенденциям развития мирового рынка услуг.
Description
Keywords
світовий ринок товарів та послуг, міжнародна торгівля, товарна і географічна структура світового експорту та імпорту, провідні експортери та імпортери, world merchandise and services markets, international trade, regional structure of world export and import, structure of world export and import by product, мировой рынок товаров и услуг, международная торговля, товарная и географическая структура мирового экспорта и импорта, ведущие экспортеры и импортеры
Citation
Євдоченко О. О. Сучасна регіонально-галузева композиція світового ринку товарів і послуг / О. О. Євдоченко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 23. – С. 100–113.